Ulga na złe długi a zmiana terminu płatności

Pytanie: Czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi, gdy umowa określająca nowe terminy zapłaty została zawarta po terminie okreslonym na fakturze. I tak; na fakturze ustalono termin zapłaty w dwóch ratach na dzień 10 października 2013 roku i 28 lutego 2014 r. Gdy firma nie zapłaciła w źanym z tych terminów, podpisano w dniu 10 marca 2014 roku umowę , w której określono nowe terminy zapłaty na dzień 20 kwietnia 2014 rok i 15 maja 2014rok. Firma nadal nie zapłaciła czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi w miesiącu wrześniu i w miesiącu pażdzierniku 2014 roku?

Odpowiedź: Tak, w przedstawionej sytuacji może Pan skorzystać z ulgi na złe długi. Uważam jednak, że może to nastąpić nie w drodze korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień i październik 2014 r., lecz w drodze korekty deklaracji VAT-7 za marzec i wrzesień 2014 r. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przewidują tzw. ulgę na złe długi. Ulga ta pozwala podatnikom skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (zob. art. 89a ust. 1 u.p.t.u.), a więc wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (zob. art. 89a ust. 1a u.p.t.u.).

Z punktu widzenia stosowania wskazanych przepisów jest jak najbardziej dopuszczalne, aby strony zmieniały ustalony przez siebie termin płatności. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2013 r. (ITPP1/443-17c/13/MN), w której czytamy, że „w przypadku, gdy przed wystawieniem faktury i przed upływem 150 dni od pierwotnie ustalonego terminu płatności strony umowy zawrą aneks do umowy, w którym zostanie wyrażona zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty, za prawidłowe uznać należy stanowisko Wnioskodawcy, że 150-dniowy okres, o którym mowa odpowiednio w art. 89a i w art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług należy liczyć od terminu płatności ustalonego przez strony transakcji, w tym przypadku od terminu płatności określonego w aneksie do umowy”. A zatem nie ulega wątpliwości, że w przedstawionej sytuacji może Pan nadal skorzystać z ulgi na złe długi.

Wątpliwość budzi to, że nowe terminy płatności zostały ustalone w dniu 10 marca 2014 r., a więc po upływie 150 dni, licząc od upływu pierwszego z pierwotnych terminów płatności (terminu, który upłynął w dniu 10 października 2013 r.). W mojej ocenie oznacza to, że w części tej wierzytelność uzyskała na gruncie VAT status wierzytelności, której nieściągalność uważa się za uprawdopodobnioną w marcu 2014 r., a więc w części tej skorzystanie z ulgi na złe długi jest możliwe w drodze korekty deklaracji VAT-7 za marzec 2014 r. (mimo przedłużenia terminu płatności do 20 kwietnia 2014 r.; przepisy nie przewidują możliwości utraty przez wierzytelność statusu wierzytelności, której nieściągalność uważa się za uprawdopodobnioną).

Natomiast w pozostałej części przedłużenie terminu płatności nastąpiło przed uzyskaniem na gruncie VAT przez wierzytelność statusu wierzytelności, której nieściągalność uważa się za uprawdopodobnioną. W części tej zatem – co już nie ulega wątpliwości – z ulgi na złe długi może Pan skorzystać w drodze korekty deklaracji VAT-7 za październik 2014 r.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu  2 marca 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi