Usługa prawna świadczona dla kontrahenta z Norwegii a VAT

Pytanie: W jaki sposób rozliczyć VAT od usługi prawnej świadczonej na rzecz kontrahenta z siedzibą w Norwegii?

Odpowiedź: Świadczenie usługi prawnej na rzecz kontrahenta z siedzibą w Norwegii nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Świadczenie takiej usługi powinno zostać udokumentowane fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (a w zamian z adnotacją odwrotne obciążenie) oraz zostać wykazane w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przede przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656).

Przepisy powyższe nie przewidują szczególnego sposobu ustalania miejsca świadczenia usług prawnych na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a pkt 1 u.p.t.u. (w uproszczeniu – firm), a w konsekwencji miejsce świadczenia takich usług ustala się na zasadach ogólnych obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podatników, tj. na podstawie przepisów art. 28b u.p.t.u. Zasadą wynikającą z tych przepisów jest, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zasada ta obowiązywać będzie również w omawianym przypadku (z treści pytania nie wynika bowiem, aby miał mieć miejsce jeden z przypadków, o których mowa w art. 28b ust. 2-4 u.p.t.u.), a zatem miejsce świadczenia usługi prawnej dla na rzecz kontrahenta z siedzibą w Norwegii znajduje się poza terytorium Polski. W konsekwencji świadczenie takiej usługi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Świadczenie tej usługi należy w związku z tym udokumentować fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (zob. art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 2 u.p.t.u.) oraz wyrazami „odwrotne obciążenie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.) oraz zostać wykazane w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 28 marca 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi