Usługi automatycznej myjni samochodowej a JPK

Pytanie: Podatnik prowadzi automatyczna myjnię samochodową i nie ma zainstalowanej kasy fiskalnej, jest czynnym podatnikiem vat. Sprzedaż prowadzona jest dla osób fizycznych. Do tej pory utargi ewidencjonował na podstawie dowodu wewnętrznego wpisując taki dowód z kwota brutto, VAT i netto utargu z danego dnia w KPIR oraz ewidencji sprzedaży VAT. Czy w przypadku sporządzania JPK takie postępowanie będzie nadal prawidłowe. W pliku JPK pojawi się nr dowodu wewnętrznego bez danych nabywcy?

Odpowiedź: Wskazane postępowanie jest w świetle obowiązku sporządzania i przesyłania plików JPK_VAT nadal prawidłowe. W plikach JPK_VAT sprzedaż, o której mowa, wykazywana powinna być bez danych nabywcy.

Uzasadnienie: Jak stanowi § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 748) – dalej r.p.k.p.r., zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług są dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących. W świetle tego przepisu postępowanie podatnika jest jak najbardziej prawidłowe.

Postępowanie to jest również prawidłowe w świetle przepisów VAT oraz obowiązku przesyłania plików JPK_VAT. Nie zmienia tego fakt, że zapisy, o których mowa, nie wskazują danych nabywców. Wykazywanie w plikach JPK_VAT danych o sprzedaży bez wskazania nabywców jest sytuacją często spotykaną i jak najbardziej dopuszczalną (w przypadkach podobnych do wskazanego).

A zatem wskazane postępowanie jest w świetle obowiązku sporządzania i przesyłania plików JPK_VAT nadal prawidłowe. W plikach JPK_VAT sprzedaż, o której mowa, wykazywana powinna być bez danych nabywcy.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 8 lutego 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi