Usługi pompowania betonu a odwrotne obciążenie

Pytanie: Świadczę usługi samochodem specjalnym- pompa do betonu. Usługi moje polegają na przepompowywaniu betonu z samochodu tzw gruszki do wcześniej przygotowanego np. szalunku, fundamentów itp. Czy moje usługi które wykonuję jako podwykonawca są opodatkowane stawka vat 23% czy o.o.? W załaczniku nr 14 do ustawy o Vat podane jest PKWiU 43.99.40.0 - roboty betoniarskie które obejmują - wylewanie betonu do form i pozostałe prace betoniarskie. Czy moje usługi polegające tylko i wyłacznie na przepompowywaniu - tłoczeniu betonu są zakwalifikowane do tego PKWiU?

Odpowiedź:W zakresie zatem w jakim wskazane usługi świadczy Pan jako podwykonawca oraz spełnione są pozostałe dwa określone przepisami warunki, przy ich świadczeniu znajduje zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, a więc do rozliczenia podatku VAT z tytułu ich świadczenia (według stawki 8% albo 23%) obowiązany jest nabywca. W zakresie tym wystawiać Pan powinien faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku, a w zamian z wyrazami „odwrotne obciążenie”.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte jest świadczenie usług stanowiących roboty budowlane w rozumieniu stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r., tj. usług wymienionych w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u. Świadczenie takich usług jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

  1. są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  2. nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  3. usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (zob. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.).

Do usług wymienionych w załączniku nr 14 do u.p.t.u. należą, między innymi, usługi betoniarskie sklasyfikowane na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. w grupowaniu o symbolu 43.99.40.0 (zob. poz. 44 załącznika nr 14 do u.p.t.u.). Z udostępnionych na stronach internetowych GUS (http://stat.gov.pl/Klasyfikacje) objaśnień do tego grupowania wynika, że obejmuje ono, między innymi, wylewanie betonu do form i pozostałe prace betoniarskie (fundamenty, słupki, posadzki itp.).

Prowadzi to do wniosku, że świadczone przez Pana usługi przepompowywania betonu stanowią roboty betoniarskie wymienione w poz. 44 załącznika nr 14 do u.p.t.u. W zakresie zatem w jakim spełnione są wskazane powyżej trzy warunki (w tym warunek świadczenia tych usług jako podwykonawca) przy ich świadczeniu znajduje zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, a więc do rozliczenia podatku VAT z tytułu ich świadczenia (według stawki 8% albo 23%) obowiązany jest nabywca. W zakresie tym wystawiać Pan powinien faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (zob. art. 106e ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.; w praktyce zamiast braku danych dotyczących stawki podatku stosowana jest często stawka „OO”, co stanowi skrót od „odwrotne obciążenie”), a w zamian z wyrazami „odwrotne obciążenie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 14 marca 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi