Usługi rzeczoznawstwa a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Czy z tytułu świadczenia usług w zakresie rzeczoznawstwa techniki samochodowej i biegłego sądowego , powinno się dokonać rejestracji do podatku Vat bez względu na wysokość obrotów z takich usług . W zakresie tych usług rzeczoznawstwa wykonywane są oceny techniczne pojazdów , określenie wartości rynkowej ,opinie biegłego sądowego. Nie są wykonywane żadne usługi o znaczeniu doradztwa i nawet ekspertyz.

Odpowiedź: Podatnik świadczący usługi w zakresie rzeczoznawstwa techniki samochodowej i biegłego sądowego może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, a więc zwolnienie przysługującego ze względu na wartość sprzedaży. W takim przypadku podatnik nie musi rejestrować się jako podatnik VAT.

Uzasadnienie: Przepisy zwalniają od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Korzystający z tego zwolnienia podatnicy nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT (rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie), jak również nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT (prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną) oraz, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek od tej zasady dotyczy deklaracji VAT-8 składanych przez zwolnionych podmiotowo podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE). Ponadto podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

W przeszłości (tj. do końca listopada 2008 r.) wątpliwości budziła możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez rzeczoznawców, w tym biegłych sądowych. Było to konsekwencją tego, że obowiązujące wówczas przepisy wykonawcze wśród czynności, których wykonywanie wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego, wymieniały rzeczoznawstwo (co było niezgodne z przepisami u.p.t.u., a w konsekwencji dominowało stanowisko, że świadczenie usług rzeczoznawstwa nie wyłącza jednak możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego - zob. przykładowo wyrok WSA w Rzeszowie z 26 listopada 2009 r. - I SA/Rz 785/09). 

Obecnie obowiązujące przepisy nie wymieniają już jednak rzeczoznawstwa wśród czynności wyłączających możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego. W konsekwencji nie ulega obecnie wątpliwości, że biegli sądowi mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego (co potwierdzają organy podatkowe – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 października 2013 r. - ILPP5/443-153/13-2/PG czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 lutego 2014 r. - ITPP1/443-1169/13/BS).

A zatem podatnik świadczący usługi w zakresie rzeczoznawstwa techniki samochodowej i biegłego sądowego może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, a więc zwolnienie przysługującego ze względu na wartość sprzedaży. W takim przypadku podatnik nie musi rejestrować się jako podatnik VAT.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 27 grudnia 2017 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi