Usługi w dziedzinie geofizyki a odwrotne obciążenie

Pytanie: Mój klient pyta mnie czy słusznie wystawił fakturę z vat zamiast odwrotnego obciążenia. "To jest obsługa geotechniczna, wykonywanie badań urządzeniem VSS, które wykonuje pomiary gruntu na powierzchni ziemi. Po linii wygląda to tak: A - główny wykonawca B(mój klient) - podwykonawca i wystawilismy im fakturę VAT +23% C - nasz podwykonawca, wystawił nam fakturę VAT +23% na obsługę geotechniczna".

Odpowiedź: Uważam, że Pański klient słusznie wystawił „zwykłą” fakturę z podatkiem VAT (a nie fakturę bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”).

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte może być świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienione w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u. (są to usługi sklasyfikowane w grupowaniach 41-43 stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r.). Świadczenie takich usług jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

  • są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  • nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  • usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (zob. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że wskazaną usługę sklasyfikować według mnie należy w grupowaniu o symbolu 71.12.32.0, tj. w grupowaniu obejmującym usługi w dziedzinie geofizyki. Grupowanie to obejmuje bowiem usługi gromadzenia informacji dotyczących budowy podpowierzchniowych warstw ziemi różnymi metodami, np. za pomocą badań sejsmograficznych, grawimetrycznych, magnetometrycznych oraz innymi metodami pomiarowymi stosowanymi dla badań pod powierzchnią ziemi.

A zatem usługa, o której mowa, nie należy do usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do u.p.t.u., a w konsekwencji jej świadczenie przez podwykonawcę nie jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Uważam zatem, że Pański klient słusznie wystawił „zwykłą” fakturę z podatkiem VAT (a nie fakturę bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 9 stycznia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi