Usługi wydawania opinii a zwolnienie podmiotowe

Pytanie: Lekarz prowadzi prywatną praktykę lekarską (jednoosobowa działalność gospodarcza) nie podlegająca podatkowi VAT. W  grudniu wystawiła lekarka opinię medyczną na rzecz koncernu farmaceutycznego , czy powyższa czynność obliguje na bycie czynnym podatnikiem VAT (limitu 200 tys. zł podatnik nie przekracza)?

Odpowiedź: Wykonanie wskazanej usługi nie wyłączyło możliwości korzystania przez lekarza ze zwolnienia podmiotowego. Nadal może on korzystać z tego zwolnienia, a w konsekwencji nie musi się rejestrować jako czynny podatnik VAT.

Uzasadnienie: Przepisy zwalniają od VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Korzystający z tego zwolnienia podatnicy nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT (rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie), jak również nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT (prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną) oraz, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek od tej zasady dotyczy deklaracji VAT-8 składanych przez zwolnionych podmiotowo podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE). Ponadto podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

Nie wszyscy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, gdyż w art. 113 ust. 13 u.p.t.u. wymienione zostały kategorie podatników, którzy nie mogą korzystać z tego zwolnienia. Dotyczy to, między innymi, podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa (zob. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b u.p.t.u.).

Usługi opracowywania opinii nie należą jednak do usług w zakresie doradztwa. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2012 r. (IBPP1/443-935/12/LSz), w której czytamy, że „jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę jako biegłego rewidenta usługi polegają na wydawaniu opinii o tym, czy sprawozdania są zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości, to należy uznać, iż nie stanowią usług doradztwa i nie wykluczają zastosowania zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT”.

Dotyczy to również usług opracowywania opinii medycznych. W konsekwencji wykonanie wskazanej usługi nie wyłączyło możliwości korzystania przez lekarza, o którym mowa, ze zwolnienia podmiotowego. Nadal może on korzystać z tego zwolnienia, a w konsekwencji nie musi się rejestrować jako czynny podatnik VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 25 stycznia 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi