Usługi wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą a obowiązek stosowania kas rejestrujących

Pytanie: Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi polegające na wynajmie autobusów i autokarów z kierowcą (PKWiU 49.39.31)? Czy taki wynajem na rzecz osób fizycznych podlega obowiązkowi ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej?

Odpowiedź: Świadczenie usług wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą opodatkowane jest VAT według obniżonej stawki 8%.

Uzasadnienie: Usługi wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą klasyfikowane są na gruncie #stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r.# pod pozycją 49.39.31.0, a więc w klasie 49.39 (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany). W konsekwencji świadczenie tych usług opodatkowane jest podatkiem VAT według obniżonej stawki 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 157 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z #2017 r. poz. 1221# z późn. zm.).

Jednocześnie należy zauważyć, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się, między innymi, przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji (zob. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz. U. poz. 2454; nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek dotyczy przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do r.z.e.). Pojawia się pytanie czy przepis ten dotyczy również usług wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą.

Bardzo trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Z jednej bowiem strony celem wynajmowania autobusów i autokarów z kierowcą jest przewożenie pasażerów. Z drugiej jednak strony przepis powyższy mówi o świadczeniu usług przewozów w samochodowej komunikacji, co sugeruje, że chodzi o świadczenie usług przewozów na określonych z góry trasach.

W mojej ocenie wątpliwości więcej przemawia za uznaniem, że przepis § 4 ust. 1 pkt 2 #lit. a# r.z.e. ma jednak zastosowanie do usług wynajmu autobusów i autokarów z kierowcą, a w konsekwencji świadczenie tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlega bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (tj. nie jest możliwe korzystanie ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Przyjęcie takiego stanowiska jest przy tym – rzecz jasna – bezpieczniejsze.

Znana jest mi jednak interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2010 r. (ILPP2/443-134/10-2/EN), w której organ podatkowy dopuścił możliwość korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przez podatnika (gminę), który świadczył usługi wynajmu autobusu wraz z kierowcą. Niestety, udzielając tej interpretacji organ podatkowy całkowicie pominął istnienie § 4 ust. 1 pkt 2 r.z.e., co istotnie obniża wartość tej interpretacji.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 29 grudnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi