Usługi wyżywienia w żłobku a kasa rejestrująca

Pytanie: Założyłem jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której planuję prowadzić żłobek. Czy na usługi żywienia dzieci będę musiał od samego początku mieć zainstalowaną kasę fiskalną?

Odpowiedź: Tak, w związku ze świadczeniem usług wyżywienia dzieci będzie Pan musiał od początku mieć zainstalowaną kasę rejestrującą.

Uzasadnienie: Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej nazywanych osobami prywatnymi) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które w 2017 r. określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) – dalej r.z.e. Rozporządzenie to przewiduje szereg podmiotowych i przedmiotowych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w tym zwolnienie podmiotowe obejmujące podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 2 r.z.e.). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł (zob. § 5 ust. 2 r.z.e.).

Nie wszystkie jednak czynności mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, gdyż w § 4 r.z.e. wymienione są czynności, które ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie korzystają. Do czynności tych należą, między innymi, usługi związane z wyżywieniem (PKWiU z 2008 r. 56) świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo (zob. § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i tiret pierwsze r.z.e.).

Wyłączenie to dotyczy również – jak wynika z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe – usług wyżywienia świadczonych przez podatników prowadzących żłobki. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 czerwca 2017 r. (0112-KDIL2-2.4012.24.2017.2.JK), „żłobki mają bezwarunkową konieczność zainstalowania i używania kasy rejestrującej dla celów zaewidencjonowania wydanych posiłków wszystkim osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 7 września 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi