Użyczenie lokalu córce

Pytanie: Podatniczka jest właścicielką domu w którym, prowadzona jest działalnośc gospodarcza jej córki (nastąpiło użyczenie lokalu), w domu tym znajduje się następny lokal. Czy właścicielka domu może zrobić cesję na córkę tego lokalu, która ten lokal chce wynajmować? Jakie są konsekwencje w podatku VAT?

Odpowiedź: Cesja lokalu na córkę nie jest możliwa, gdyż przez cesję rozumie się przeniesienie wierzytelności z jednej osoby lub podmiotu na inną osobę lub podmiot.

Uzasadnienie: Przez cesję rozumie się przeniesienie wierzytelności z jednej osoby lub podmiotu na inną osobę lub podmiot. Tak rozumiana cesja w stosunku do przedmiotowego lokalu nie jest możliwa.

Nie ma natomiast przeszkód, aby przedmiotowy lokal został córce użyczony z prawem do jego wynajęcia (podnajęcia) przez córkę. Jeżeli przedmiotowy dom nie stanowi części przedsiębiorstwa podatniczki (właścicielki z domu), nie będzie to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Użyczenie takie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT również, jeżeli przedmiotowy dom stanowi część przedsiębiorstwa podatniczki, jednak przy jego nabyciu lub budowie, jak również przy nabyciu lub budowie jego części składowych podatniczce nie przysługiwało prawo do odliczenia.

Użyczenie przedmiotowego lokalu córce będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT tylko, jeżeli dom, o którym mowa, stanowi część przedsiębiorstwa podatnika oraz przy jego nabyciu lub budowie lub przy nabyciu lub budowie jego części składowych podatniczce przysługiwało prawo do odliczenia (zob. art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Podstawę opodatkowania będzie w takim przypadku stanowić koszt świadczenia usługi tej użyczenia ponoszony przez podatniczkę (zob. art. 29a ust. 5 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 31 sierpnia 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi