VAT z tytułu organizacji wycieczki dla pracowników

Pytanie: Jakie konsekwencje w VAT wynikają z tytułu sfinansowania przez pracodawcę pracownikom i ich rodzinom kosztów wycieczki o charakterze turystycznym? W wycieczce brali udział także pracownicy naszego zagranicznego Oddziału oraz osoby nie zatrudnione w firmie i nie związane z firmą. Czy z faktur za pobyt grupy w ośrodku oraz bilety wstępu na różne atrakcje turystyczne można odliczyć podatek VAT. Czy wystąpi obowiązek odprowadzenia podatku należnego z tytułu w/w usług?

Odpowiedź: Nie, z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych oraz usług wstępu na atrakcje turystyczne prawo do odliczenia firmie nie przysługuje. Jednocześnie w przedstawionej sytuacji firma nie ma obowiązku odprowadzania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług turystyki.

Uzasadnienie: Przepisy art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., określają szczególną procedurę opodatkowania usług turystyki. Istotą tej procedury jest opodatkowanie marży, tj. różnicy między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (zob. art. 119 ust. 1 i 2 u.p.t.u.).

Z punktu widzenia tej procedury nie ma znaczenia, czy usługi turystyki stanowią przedmiot działalności gospodarczej podatnika świadczącego taką usługę. Ma ona zastosowanie również w przypadku podatników świadczących usługi turystyki incydentalnie, np. zakładów pracy organizujących wycieczki dla swoich pracowników.

Procedura ta ma zastosowanie również w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług turystyki (nie ma bowiem wyłączenia jej stosowania do nieodpłatnie świadczonych usług turystyki). Marża jest w takich przypadkach zerowa (a w zasadzie ujemna), a w konsekwencji nie dochodzi do opodatkowania usług turystyki. Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji firma nie ma obowiązku odprowadzania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług turystyki.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że podatnikom świadczącym usługi turystyki nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty (zob. art. 119 ust. 4 u.p.t.u.). Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji firmie nie przysługuje prawo do odliczenia przy nabyciu usług noclegowych oraz usług wstępu na atrakcje turystyczne.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 lipca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi