VAT z tytułu sprzedaży nieukończonego budynku

Pytanie: Wspólnicy spółki cywilnej, czynnego podatnika podatku vat prowadzą działalność w zakresie usług transportowych, w roku 2015 wspólnicy podjęli decyzję o budowie czterech budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 na działkach wprowadzonych aportem przez jednego ze wspólników (na dzień dzisiejszy działki stanowią współwłasność wspólników) ,podatnicy korzystali z prawa do odliczenia podatku vat z nakładów poczynionych na budowę, na dzień dzisiejszy każdy z budynków jest ukończony w 50%. W związku z brakiem możliwości dalszego finansowania budowy wspólnicy podjęli decyzję o odsprzedaży dwóch budynków innemu przedsiębiorcy. Jaką stawką będzie opodatkowana sprzedaż tych budynków?

Odpowiedź:Dostawa (sprzedaż) nieukończonych budynków, o których mowa, będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8%.

Uzasadnienie: Przyjmuje się z reguły, że sprzedaż gruntów z nieukończonymi budynkami stanowi z punktu widzenia VAT dostawy tych budynków opodatkowane według stawek dla nich właściwych, przy czym wartość gruntu powiększa podstawę opodatkowania tych dostaw (nie podlega odrębnemu opodatkowaniu jako dostawa gruntu). W przypadku sprzedaży gruntów zabudowanych nieukończonymi budynkami mieszkalnymi oznacza to opodatkowanie stawką 8%, zaś w przypadku sprzedaży gruntów zabudowanych nieukończonymi budynkami niemieszkalnymi oraz budowlami oznacza to opodatkowanie stawką podstawową 23%.

Potwierdzają to zarówno organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lipca 2009 r. - IBPP2/443-339/09/UH czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - ITPP2/443-488b/09/RS), jak i sądy administracyjne. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2012 r. (sygn. I FSK 889/11), „sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest w istocie sprzedażą obiektu w określonym stopniu zaawansowania robót, przy czym rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego. Oznacza to, że sprzedaż niezakończonych «obiektów budownictwa mieszkaniowego» w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy, czyli budynków mieszkalnych rodzinnego stałego zamieszkania, sklasyfikowanych w PKOB 11, których budowa ma być dalej kontynuowana, stanowi sprzedaż tych obiektów w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych – co powoduje, że podlegała opodatkowaniu stawką 7% /a obecnie 8%/ – w zakresie obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – art. 41 ust. 12 ustawy”.

W przedstawionej sytuacji sprzedane mają być nieruchomości zabudowane nieukończonymi budynkami mieszkalnymi (zapewne jednorodzinnymi) o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2. W konsekwencji na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u. sprzedaż ta (dostawa nieukończonych budynków) będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 8%.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 kwietnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi