VAT z tytułu sprzedaży wysyłkowej dla nabywców z innych państw Unii Europejskiej

Pytanie: Gdzie należy wykazać w deklaracji VAT-7 sprzedaż wysyłkową na teren innego państwa UE dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą? 

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wysyłkowej dla podmiotu prowadzącego działalność i będącego podatnikiem VAT, ale nie VAT-UE?

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wysyłkowej dla podmiotu prowadzącego działalność i będącego podatnikiem VAT-UE?

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży wysyłkowej dla podmiotu nieprowadzącego działalności niebędącego podatnikiem VAT?

Jak będzie wyglądało wystawianie faktury i rozliczanie VAT od ww. transakcji?

Czy należy składać informację podsumowującą?

Sprzedawca nie przekroczył limitów sprzedaży wysyłkowej określonych dla poszczególnych państw UE.

Odpowiedź: Sprzedaż, o której mowa, podzielić należy na sprzedaż stanowiącą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju w rozumieniu VAT oraz sprzedaż, która sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w rozumieniu VAT nie stanowi.


Uzasadnienie: W pierwszej kolejności wyjaśnić pragnę, że na gruncie przepisów VAT pojęcia sprzedaży wysyłkowej nie należy rozumieć w sposób potoczny. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z #2017 r. poz. 1221# z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., na własny użytek definiuje bowiem pojęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (zob. art. 2 pkt 23 u.p.t.u.) oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (zob. art. 2 pkt 24 u.p.t.u.),
Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru może stanowić tzw. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 23 u.p.t.u., dotyczy to sytuacji, gdy dostawa dokonywana jest na rzecz:

  • podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • innego niż wymieniony powyżej podmiotu niebędącego podatnikiem VAT.

W świetle powyższego sprzedaż, o której mowa, podzielić należy na sprzedaż stanowiącą tak rozumianą sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju oraz sprzedaż, która tak rozumianej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie stanowi. Do pierwszej z tych grup należy przede wszystkim sprzedaż na rzecz osób prywatnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, względnie prowadzących taką działalność, lecz zakupów dokonujących „prywatnie”). Do grupy tej należy również sprzedaż dla niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą, o ile w swoich państwach członkowskich nie mają obowiązku rozpoznania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Pozostała sprzedaż należy do drugiej z wymienionych grup.

Wskazać przy tym należy, że takie okoliczności jak brak rejestracji VAT UE nie wyłączają obowiązku rozpoznawania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Jeżeli zatem sprzedawca nie posiada wiarygodnych informacji, że nabywca (ze względu na brzmienie przepisów odpowiadających art. 10 u.p.t.u.) nie ma obowiązku rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, powinien przyjmować, że ciąży na nim taki obowiązek.

W zakresie w jakim sprzedaż, o której mowa, stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, uznaje się ją – zważywszy, że sprzedawca nie przekroczył limitów sprzedaży wysyłkowej określonych dla poszczególnych państw Unii Europejskiej (ani – jak zakładam – nie skorzystał w stosunku do tych państw z tzw. opcji, czyli nie wybrał opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w tych państwach) – za dokonaną na terytorium kraju (zob. art. 23 ust. 2 u.p.t.u.). Oznacza to, że sprzedaż ta podlega opodatkowaniu VAT w Polsce według właściwych dla będących jej przedmiotem stawek VAT (najczęściej według stawki 23%) i podlega wykazywaniu w pozycjach właściwych dla tej sprzedaży (np. w przypadku towarów opodatkowanych stawką 23% - w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7/VAT-7K). Sprzedaż taką należy dokumentować „zwykłymi” fakturami (istnieje bezwzględny obowiązek wystawiania takich faktur – zob. art. 106b ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.) i nie należy jej wykazywać w informacjach podsumowujących VAT-UE.

W pozostałym zakresie sprzedaż, o której mowa, stanowić może:

  • „zwykłe” dostawy towarów opodatkowane stawką krajową (wykazywane w pozycjach deklaracji VAT właściwych dla sprzedaży opodatkowanej według danej stawki oraz niepodlegające wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE) – w zakresie w jakim nie są spełnione warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (w szczególności w zakresie, w jakim nabywcami są podatnicy, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE – zob. art. 13 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.),
  • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów opodatkowane stawką 0% (wykazywane w poz. 21 deklaracji #VAT-7/VAT-7K# oraz w informacji podsumowującej VAT-UE) - w zakresie w jakim są spełnione warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz spełnione są określone przepisami art. 42 u.p.t.u. warunki stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów opodatkowane stawką krajową (wykazywane w pozycjach deklaracji VAT właściwych dla sprzedaży opodatkowanej według danej stawki oraz niepodlegające wykazaniu w informacji podsumowującej VAT-UE) - w zakresie w jakim są spełnione warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, lecz nie są spełnione określone przepisami art. 42 u.p.t.u. warunki stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

W zakresie w jakim sprzedaż, o której mowa, stanowi „zwykłe” dostawy towarów dokumentowana powinna być fakturami o standardowej treści. Natomiast w zakresie w jakim stanowi ona wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, faktury te powinny zawierać numery VAT UE stron transakcji (zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online 

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 lipca 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi