VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych na terytorium Niemiec

Pytanie: Wykonuję roboty budowlane na terenie Niemiec dla osób fizycznych, faktury wystawiam w euro, posiadam kasę fiskalną. Czy powinienem rejestrować sprzedaż usług budowlanych na terenie Niemiec dla osób fizycznej na kasie fiskalnej? Czy usługi budowlane wykonane na terenie Niemiec wykazuje się w poz. 21 deklaracji VAT-7? Czy usługi te powinno się wykazać w informacji podsumowującej jako świadczenie usług?

Odpowiedź: Nie musi Pan ewidencjonować wskazanych usług budowlanych za pomocą kasy rejestrującej. Świadczenie takich usług wykazywać Pan winien w poz. 11 deklaracji VAT-7. Świadczenia tych usług nie powinien Pan natomiast wykazywać w poz. 12 deklaracji VAT-7 oraz w części E. informacji podsumowującej VAT-UE.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z #2017 r., poz. 1221# z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przepisu tego wynika, że obowiązkowi ewidencjonowania podlega "sprzedaż". Przez sprzedaż zaś – zgodnie z art. 2 pkt 22 u.p.t.u. – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. A zatem odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 z późn. zm.). Przepisy te przewidują, między innymi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości (zob. art. 28e u.p.t.u.). Do usług związanych z nieruchomościami zaliczane są zaś, między innymi, usługi budowlane (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 lutego 2018 r. - 0111-KDIB3-3.4012.147.2017.2.MS).

Powyższe oznacza, że miejsce świadczenia usług budowlanych wykonywanych w Niemczech znajduje się na terytorium Niemiec. Świadczenie tych usług nie stanowi zatem odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju i nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej (nawet jeżeli usługi te świadczone są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). 

Nie musi Pan zatem ewidencjonować usług budowlanych wykonywanych dla osób fizycznych w Niemczech za pomocą kasy rejestrującej. #Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 marca 2017 r. (3063-ILPP2-2.4512.260.2016.1.AD). Czytamy w niej, że „świadczenie usług budowlanych dla których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami RP nie podlega obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w kraju, ponieważ usługi te nie wypełniają definicji sprzedaży wskazanej w art. 2 pkt 22 ustawy”.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że świadczenie takich usług – jako świadczenie usług poza terytorium Polski – wykazywać Pan winien w poz. 11 deklaracji VAT-7. Świadczenia tych usług nie powinien Pan natomiast wykazywać w poz. 12 deklaracji VAT-7 oraz w części E. informacji podsumowującej VAT-UE, gdyż nie są to usługi, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. (usługami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., mogą być tylko usługi, których miejsce świadczenia ustala się na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u.; usługami takim nie są zatem, między innymi, usługi związane z nieruchomościami).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 22 sierpnia 2018 r. dla:      

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi