VAT z tytułu udzielania korepetycji z matematyki

Pytanie: Chciałabym jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą udzielać korepetycji z matematyki. Nie jestem nauczycielem czy mogę nie rejestrować się do VAT korzystajać ze zwolnienia w ramach art. 113 ustawy o VAT? Czy po przekroczeniu 20.000 zł w skali roku muszę kupić kasę fiskalną?

Odpowiedź: O ile przewidywana przez Pana wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2018 r., nie przekracza 200.000 zł (zakładając, że obecnie nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, a więc nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu), może Pan skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, a w konsekwencji być zwolnionym z obowiązku rejestracji VAT. Świadcząc wyłącznie usługi udzielania korepetycji nie będzie Pan obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (niezależnie od wysokości obrotu), a w konsekwencji do zakupu takiej kasy.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwolnione od podatku są usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. A contrario, usługi prywatnego nauczania przez osoby niebędące nauczycielami nie korzystają z tego zwolnienia. Powoduje to, że świadczone przez Pana usługi udzielania korepetycji nie będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 u.p.t.u.

Należy jednak zauważyć, że zwalnia się również od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 1 u.p.t.u.), jak również sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Korzystający z tego zwolnienia podatnicy nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT (rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie), jak również nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT (prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną) oraz, co do zasady, obowiązku regularnego składania deklaracji VAT (wyjątek od tej zasady dotyczy deklaracji VAT-8 składanych przez zwolnionych podmiotowo podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE). Ponadto podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców (zob. art. 106b ust. 3 pkt 2 u.p.t.u.).

Ze zwolnienia podmiotowego korzystać mogą również podatnicy świadczący usługi udzielania korepetycji (usługi takie nie zostały bowiem wymienione w art. 113 ust. 13 pkt 2 u.p.t.u., tj. wśród usług, których świadczenie wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego). A zatem – o ile przewidywana przez Pana wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2018 r., nie przekracza 200.000 zł (zakładam, że obecnie nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, a więc nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu) – może Pan skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, a w konsekwencji być zwolnionym z obowiązku rejestracji VAT.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że większość usług w zakresie edukacji jest zwolniona przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 32 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454). Dotyczy to również usług udzielania korepetycji. A zatem świadcząc wyłącznie usługi udzielania korepetycji nie będzie Pan obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (niezależnie od wysokości obrotu), a w konsekwencji do zakupu takiej kasy.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 2 lipca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi