VAT z tytułu usługi naprawy maszyny dla podatnika z UE

Pytanie: Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi naprawy maszyny wykonywanej dla kontrahenta niemieckiego? Usługi wykonywane są zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Odpowiedź: Do świadczenia wskazanych usług nie należy stosować żadnej stawki VAT, gdyż nie podlegają one opodatkowaniu VAT w Polsce.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221# z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym, czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (#tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1686 z późn. zm.).

Z przepisów tych wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatników (czyli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu VAT) jest, co do zasady, miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 u.p.t.u.). Zasada ta dotyczy, między innymi, usług naprawy rzeczy ruchomych, w tym maszyn. Jednocześnie z treści pytania nie wynika, aby w przedstawionej sytuacji miał zastosowanie jeden z przepisów art. 28b ust. 2-4 u.p.t.u., w szczególności, aby usługi świadczone były dla znajdującego się na terytorium kraju stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej niemieckiego kontrahenta (wówczas miejsce świadczenia usług znajdowałoby się na terytorium kraju na podstawie art. 28b ust. 2 u.p.t.u.).

Prowadzi to do wniosku, że usługi naprawy maszyny, o których mowa w pytaniu, nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce (dotyczy to zarówno usług wykonywanych w Polsce, jak i w Niemczech). Świadczenie tych usług winno być przez Państwa wykazywane w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K (oraz w części E. informacji podsumowującej VAT-UE) oraz dokumentowane fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku (zob. art. 106e ust. 5 pkt 1 u.p.t.u.), a w zamian z adnotacją "odwrotne obciążenie" (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.) oraz numerami VAT UE obu stron (zob. art. 106e ust. 1 pkt 24 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 10 lipca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi