VAT z tytułu użyczenia lokalu

Pytanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna chce zawrzeć umowę bezpłatnego użyczenie lokalu na świadczenie usług psychiatryczno-psychologicznych przez Szpital, dla dzieci szkolnych.
Czy usługa bezpłatnego użyczenia lokalu w tym konkretnym przypadku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiedź: Użyczenie lokalu będzie w przedstawionej sytuacji podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki, tj. jeżeli użyczenie nastąpi do celów innych niż działalność gospodarcza Poradni oraz jeżeli przy nabyciu tego lokalu Poradni przysługiwało prawo do odliczenia. Jeżeli choćby jeden z tych warunków nie jest spełniony, użyczenie przedmiotowego lokalu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W świetle tych przepisów opodatkowaniu podatkiem VAT podlegać może, między innymi, użyczenie towarów, w tym nieruchomości. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 marca 2019 r. (0114-KDIP4.4012.70.2019.1.EK), „oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług. W przypadku użyczenia nieruchomości (towaru) pod uwagę należy wziąć art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy. Należy zauważyć, że przepis ten ma zastosowanie tylko do tych spośród usług nieodpłatnych, które nie spełniają warunku w nim wymienionego, tj. dotyczy tych usług nieodpłatnych, które służą celom innym niż działalność gospodarcza podatnika. Ponadto niezbędne jest żeby podatnikowi przysługiwało, w całości lub części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

W świetle powyższego użyczenie lokalu, o którym mowa, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki, tj. jeżeli użyczenie nastąpi do celów innych niż działalność gospodarcza Poradni oraz jeżeli przy nabyciu tego lokalu Poradni przysługiwało prawo do odliczenia. Jeżeli choćby jeden z tych warunków nie jest spełniony, użyczenie przedmiotowego lokalu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 28 czerwca 2020 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi