Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT UE

Pytanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała zakupu towaru od zagranicznego kontrahenta (zakup przez internet z Hiszpanii). W związku z zakupem otrzymała fakturę z naliczonym podatkiem VAT o stawce 21%. Spółdzielnia nie dokonała rejestracji do VAT UE. Zakup nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi. Czy od w/w zakupu Spółdzielnia jest zobowiązana do naliczenia w Polsce podatku VAT w wysokości 23%? Jakie obowiązki ciążą na Spółdzielni w związku z zakupem?

Odpowiedź: Wskazany zakup stanowi dla spółdzielni wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% (zakładając, że dla towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa, nie obowiązuje w Polsce W celu rozliczenia jego rozliczenia spółdzielnia jest obowiązana uwzględnić je ewidencji VAT (a w konsekwencji w pliku JPK_VAT) oraz w poz. 23 i 24 deklaracji VAT-7/VAT-7K (bez wykazywania w poz. 43 i 44 lub 45 i 46, gdyż – jak wynika z treści pytania – nie jest to zakup związany z działalnością opodatkowaną spółdzielni). W związku z jego wystąpieniem spółdzielnia jest również obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE, a po dokonaniu tej rejestracji – do wykazania przedmiotowego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w części D. informacji podsumowującej VAT-UE.

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Aby doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów konieczne jest, co do zasady, aby:

  • doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (zob. art. 9 ust. 1 u.p.t.u.), oraz
  • stronami transakcji byli podatnicy (zob. art. 9 ust. 2 u.p.t.u.; nieistotny w omawianej sytuacji wyjątek dotyczy nabywcy, którym może być również osoba prawna niebędąca podatnikiem).

Oba te warunki są w przedstawionej sytuacji spełnione. Jednocześnie z treści pytania nie wynika, aby miało zastosowanie jedno z określonych przepisami art. 10 u.p.t.u. wyłączeń występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Oznacza to, że wskazany zakup stanowi dla spółdzielni wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% (zakładając, że dla towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa, nie obowiązuje w Polsce

Bez znaczenia jest przy tym fakt, że spółdzielnia nie jest jeszcze zarejestrowana jako podatnik VAT UE, jak również naliczenie przez zagranicznego dostawcę podatku VAT według stawki 21% (czyli stawki podatku VAT obowiązującej w Hiszpanii). Nie są to okoliczności wyłączające wystąpienie w spółdzielni wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa.

W celu rozliczenia tego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów spółdzielnia jest obowiązana uwzględnić je ewidencji VAT (a w konsekwencji w pliku JPK_VAT) oraz w poz. 23 i 24 deklaracji VAT-7/VAT-7K (bez wykazywania w poz. 43 i 44 lub 45 i 46, gdyż – jak wynika z treści pytania – nie jest to zakup związany z działalnością opodatkowaną spółdzielni) przyjmując jako podstawę opodatkowania całą zapłaconą kwotę (bez pomniejszania o kwotę naliczonego przez dostawcę hiszpańskiego podatku VAT). W związku z jego wystąpieniem spółdzielnia jest również obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE (zob. art. 97 ust. 1 u.p.t.u.), a po dokonaniu tej rejestracji – do wykazania przedmiotowego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w części D. informacji podsumowującej VAT-UE.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 14 lutego 2018 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi