Wniesienie samochodu osobowego jako aportu do spółki cywilnej

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą kupiła samochód osobowy do jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest czynnym podatnikiem vat. Dokonała odliczenia 50% podatku vat w działalności gospodarczej, samochód jest środkiem trwałym. Następnie będzie prowadziła działalność gospodarczą w spółce cywilnej. Jakie konsekwencje podatkowe poniesie w przypadku wniesienia samochodu do spółki cywilnej jako nieodpłatny aport.

Odpowiedź: Uważam, że w przedstawionej sytuacji dojdzie do podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (według stawki 23%) nieodpłatnej dostawy towarów.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepis ten w mojej ocenie ma zastosowanie również w przypadku nieodpłatnego wniesienia samochodu do spółki cywilnej, której wspólnikiem jest podatnik. Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji dojdzie do podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (według stawki 23%) nieodpłatnej dostawy towarów.

Wskazać jednocześnie pragnę, że podstawę opodatkowania nieodpłatnych dostaw towarów stanowi cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (zob. art. 29a ust. 2 u.p.t.u.). Na gruncie tego przepisu dominuje stanowisko, że podstawę opodatkowania przy podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostawach towarów stanowi ich wartość rynkowa (zob. przykładowo wyroki NSA z dnia 9 marca 2010 r. – sygn. I FSK 2147/08 oraz z dnia 21 lutego 2013 r. – sygn. I FSK 492/12). Uważam w związku z tym, że podatek VAT w przedstawionej sytuacji trzeba będzie naliczyć od wartości rynkowej (netto) wnoszonego do spółki cywilnej samochodu.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 27 sierpnia 2021 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi