WNT od firmy spoza Unii Europejskiej

Pytanie: Czynny podatnik VAT chce zakupić towar od firmy, która zarejestrowana jest na Tajwanie, ale towar zostanie przesłany do polski z Włoch. Tam też jest produkowany. Podatnik będzie posiadał fakturę z Tajwanu i do niej list przewozowy na trasie Włochy-Polska. Czy należy zastosować w tym przypadku art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o VAT? Proszę o informację jak prawidłowo rozliczyć taką transakcję w podatku VAT.

Odpowiedź: Zakup powyższy stanowić będzie „zwykłe” wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Aby doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów konieczne jest, co do zasady, aby:

  • doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (zob. art. 9 ust. 1 u.p.t.u.), oraz
  • stronami transakcji byli podatnicy (zob. art. 9 ust. 2 u.p.t.u.).

Pierwszy ze wskazanych warunków będzie – jak wynika z treści pytania – w przedstawionej sytuacji spełniony (skoro towar zostanie przetransportowany z Włoch do Polski). Odnośnie natomiast drugiego z warunków wyjaśnić należy, że z punktu widzenia występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest konieczne, aby dostawcą był podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również to, aby dostawcą był podatnik posiadający na terytorium Unii Europejskiej siedzibę działalności gospodarczej. W konsekwencji wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów mogą być również nabycia dokonywane od podatników spoza Unii Europejskiej, w tym z Tajwanu (także jeżeli nie są oni zarejestrowani w żadnym z państw Unii Europejskiej jako podatnicy VAT, w tym jako podatnicy VAT UE).

A zatem spełniony jest również w przedstawionym stanie faktycznym drugi ze wskazanych warunków, co oznacza, że wskazane nabycie stanowi dla uczelni wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2013 r. (IPPP3/443-159/13-2/KT), w której czytamy, że „w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabywa towar od kontrahenta z USA, lecz odbiera go w Hiszpanii od producenta hiszpańskiego, od którego kontrahent z USA nabywa wcześniej ten towar. Zatem, dostawa towaru na rzecz Wnioskodawcy przez amerykańskiego kontrahenta ma miejsce na terytorium Hiszpanii, a w wyniku tej dostawy towar przemieszczany jest z Hiszpanii do Polski. Powyższe wskazuje, że transakcja pomiędzy podmiotem hiszpańskim a amerykańskim podlega opodatkowaniu na terytorium Hiszpanii, natomiast transakcja nabycia towarów przez Wnioskodawcę (w ramach działalności prowadzonej w kraju) stanowi dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski. Zatem, przemieszczenie towarów dokonywane z kraju nabycia, tj. Hiszpanii, na terytorium Polski, spełnia przesłanki wynikające z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, pomimo braku rejestracji podatnika dokonującego dostawy”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi