Wpłata na rachunek powierniczy a faktura zaliczkowa

Pytanie: W którym momencie należy wystawić fakturę VAT za wpłatę zaliczki na mieszkanie zakupione od dewelopera, gdy rata wpływa na rachunek powierniczy otwarty? W którym momencie z takiej faktury powstaje obowiązek podatkowy?

Odpowiedź: Obowiązek podatkowy z tytułu wpływu środków na mieszkaniowe rachunki powiernicze powstaje dopiero w momencie, w którym deweloper uzyskuje możliwość swobodnego nimi dysponowania. Również dopiero w związku z uwolnieniem tych środków powinny być wystawiane faktury zaliczkowe (do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym deweloper uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami wpłaconymi na mieszkaniowy rachunek powierniczy).

Uzasadnienie: Obowiązek wystawiania tzw. faktur zaliczkowych wynika z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek wystawiania takich faktur istnieje, co do zasady, w przypadkach, gdy otrzymanie przez podatnika całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego (na podstawie art. 19a ust. 8 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że wpływy środków na mieszkaniowe rachunki powiernicze nie są uważane za otrzymywanie całości lub części zapłaty skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 8 u.p.t.u. Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania takich środków powstaje dopiero w momencie, w którym deweloper uzyskuje możliwość swobodnego nimi dysponowania (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2014 r. - ITPP1/443-299b/14/MN czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. - IPPP1/4512-268/15-2/AŻ).

Powoduje to, że w związku z wpłatami środków na mieszkaniowe rachunki powiernicze faktury zaliczkowe nie muszą (ani nie mogą) być wystawiane (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 maja 2016 r. - IBPP2/4512-160/AB). Faktury takie powinny być wystawiane dopiero w związku z „uwolnieniem” tych środków, tj. do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym deweloper uzyskuje możliwość swobodnego dysponowania środkami wpłaconymi na mieszkaniowy rachunek powierniczy (zob. art. 106j ust. 2 u.p.t.u.). Na podstawie art. 106i ust. 7 pkt 1 u.p.t.u. możliwe jest również wystawianie faktur do 30 dni przed „uwolnieniem” środków.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 16 listopada 2016 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi