Wybór zwolnienia podmiotowego w trakcie roku

Wybór zwolnienia podmiotowego w trakcie roku

Pytanie: Jestem tłumaczem przysięgłym, podatnikiem VAT. Czy mogę od 01.06.2015 r. wybrać ponowne zwolnienie z VAT, jeśli w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyłam limitu 150.000 zł? Jeśli od 1 czerwca będę podatnikiem VAT zwolnionym, to jak postąpić w sytuacji, gdy - na przykład - w sierpniu wpłyną mi należności z sądów z faktur wystawionych w miesiącach kiedy byłam czynnym podatnikiem VAT (obowiązek podatkowy powstaje z terminem otrzymania zapłaty)?

Odpowiedź:O ile prawa do zwolnienia podmiotowego nie utraciła Pani lub nie zrezygnowała z niego w 2014 r., może Pani wybrać korzystanie ze zwolnienia podmiotowego począwszy od, przykładowo, 1 czerwca 2015 r. Szczegóły oraz odpowiedź na drugie z pytań znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Podatnicy korzystający z tego zwolnienia nie naliczają podatku VAT należnego oraz zwolnieni są z większości obowiązków w zakresie VAT, np. nie muszą regularnie składać deklaracji VAT.

Ze zwolnienia powyższego korzystać mogą także podatnicy, którzy w przeszłości utracili do niego prawo lub zrezygnowali z korzystania z tego zwolnienia (o ile upłynął przynajmniej rok, licząc od końca roku, w którym utracili prawo do zwolnienia lub zrezygnowali z niego – zob. art. 113 ust. 11 u.p.t.u.). Nie ulega przy tym wątpliwości, że ponowne rozpoczęcie korzystania ze zwolnienia jest możliwe od początku roku kalendarzowego (tj. od 1 stycznia). Przez długi czas sporna była natomiast kwestia czy podatnicy mogą powracać do zwolnienia w trakcie roku. Ostatecznie  sprawę wyjaśnił Minister Finansów wydając w dniu 24 kwietnia 2015 r. interpretację ogólną (sygn. PT3.8101.4.2015.LBE.72). Czytamy w niej, że „podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, mógł na podstawie powołanego przepisu, ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, przy czym podatnik miał prawo do powrotu do zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki ponownego skorzystania ze zwolnienia”. W świetle tej interpretacji ogólnej nie ulega wątpliwości, że – o ile prawa do zwolnienia podmiotowego nie utraciła Pani lub nie zrezygnowała z niego w 2014 r. – może Pani wybrać korzystanie ze zwolnienia podmiotowego począwszy od, przykładowo, 1 czerwca 2015 r.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że art. 41 ust. 14a u.p.t.u. stanowi, iż w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. Przepis ten stosuje się, między innymi, w przypadku            zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem (zob. art. 41 ust. 14h pkt 2 u.p.t.u.).

W związku z brzmieniem przytoczonych przepisów uważam, że w przypadku wyboru korzystania ze zwolnienia podmiotowego począwszy od 1 czerwca 2015 r. wszystkie usługi wykonane przez Panią do końca maja 2015 r. pozostaną opodatkowane podatkiem VAT nawet, jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu ich świadczenia powstanie (np. na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d u.p.t.u.) po dniu 31 maja 2015 r. W przypadkach takich będzie Pani zatem obowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu takich czynności (kwestią sporną jest to czy będzie temu towarzyszyć obowiązek złożenia deklaracji VAT; teoretycznie z przepisów wynika, że nie, lecz ze względów profilaktycznych wskazane byłoby według mnie złożenie takiej deklaracji).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 18 maja 2015 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi