Wycofanie nieruchomości z firmy w celu jej prywatnego wynajmowania

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarcza chce wycofać z działalności nieruchomości w postaci gruntu, budynku , placu ,oświetlenia , ogrodzenia na cele prywatne, która była w części finansowana dotacja. Nieruchomość zamierza następnie wynajmować jako podatnik VAT do spółki. Czy przy wycofaniu nieruchomości będzie ono opodatkowane VAT z tytułu przekazania, czy można zastosować zwolnienie?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji nie wystąpi u podatnika czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Pytanie o zwolnienie od podatku VAT jest zatem moim zdaniem bezprzedmiotowe (czynnościami zwolnionymi od podatku VAT mogą być bowiem tylko czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT).

Uzasadnienie: Działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zob. art. 15 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest, między innymi wynajmowanie przez osoby fizyczne składników majątku prywatnego. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 r. (IPTPP4/443-777/13-2/UNR), w której czytamy, że „Wnioskodawca wynajmując prywatny lokal działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż czynność ta wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT”.

Jest to o tyle istotne, że z treści pytania wynika, iż osoba fizyczna, o której mowa, zamierza wynajmować przedmiotową nieruchomość spółce. Oznacza to, że nadal będzie ją wykorzystywać do działalności gospodarczej w rozumieniu VAT. W związku z tym nie dojdzie do przekazania przedmiotowej nieruchomości na cele osobiste podatnika, a więc do nieodpłatnej dostawy przedmiotowej nieruchomości (zob. art. 7 ust. 2 u.p.t.u.). Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2016 r. (IBPP1/4512-982/15/MS). Czytamy w niej, że „w rozpoznawanej sprawie w odniesieniu do składnika majątku – lokalu użytkowego, który Wnioskodawca będzie wynajmował, nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Przedmiotowy lokal użytkowy bowiem - jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego nie zostanie przekazany do majątku osobistego Wnioskodawcy i nie będzie wykorzystywany na cele prywatne, lecz w związku z jego przeznaczeniem do wynajmu, będzie nadal przez Wnioskodawcę wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT”.

A zatem w przedstawionej sytuacji nie wystąpi u podatnika czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Pytanie o zwolnienie od podatku VAT jest zatem moim zdaniem bezprzedmiotowe (czynnościami zwolnionymi od podatku VAT mogą być bowiem tylko czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 29 września 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi