Wykazanie w JPK_VAT sprzedaży poza terytorium kraju oraz importu usług

Pytanie: Jak w JPK wykazać usługi świadczone dla odbiorców poza granicami Polski (VAT rozliczany przez odbiorców) oraz import usług? Podatnik sądzi, że dla usług świadczonych dla odbiorców poza granicami Polski w JPK ma być wypełnione pole K11, odpowiadające polu nr 11 deklaracji VAT 7, natomiast import usług podatnik ma wykazać po stronie sprzedaży w polach k27 oraz k28, natomiast po stronie nabyć w polach K45 oraz K46.

Odpowiedź: Wskazane czynności powinny być wykazywane w JPK_VAT w polach odpowiadających pozycjom deklaracji VAT-7/VAT-7K, w których są uwzględniane.

Uzasadnienie: Z art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zm.) wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przesyłanie plików JPK_VAT.

Mając to na uwadze wskazać należy, że poszczególne czynności wykazywane są w plikach JPK_VAT w polach oznaczonych numerami odpowiadającymi pozycjom deklaracji VAT-7/VAT-7K. Przykładowo, czynności stanowiące sprzedaż opodatkowaną stawką 23% wykazywane są JPK_VAT w polach K_19 i K_20 (gdyż w deklaracjach VAT-7/VAT-7K wykazywane są w poz. 19 i 20).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że sprzedaż poza terytorium kraju (tj. czynności, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju) wykazywane są w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K, a w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. – również w poz. 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Odpowiednio czynności stanowiące taką sprzedaż powinny być wykazywane w JPK_VAT w polach K_11, a w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. – również w polach K_12.

Z kolei import usług jest wykazywany w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K (jeżeli jest to import usług nabywanych od podatników od wartości dodanej, do których ma zastosowanie art. 28b u.p.t.u.) albo w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K (w przypadku pozostałego importu usług). Odpowiednio import usług powinien być wykazywany w polach K_29 i K_30 (w pierwszym przypadku) albo w polach K_27 i K_28 (w drugim przypadku) JPK_VAT.

Natomiast w zakresie w jakim podatek należny z tytułu importu podlega – jako kwoty podatku naliczonego – odliczeniu, import usług jest wykazywany w poz. 43 i 44 albo (najczęściej) w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Odpowiednio w zakresie tym import usług powinien być wykazywany w polach K_43 i K_44 albo w polach K_45 i K_46 JPK_VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 12 lutego 2018 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi