Wykazywanie świadczenia usług w informacji podsumowującej a brak rejestracji VAT nabywcy

Pytanie: Czy polski podmiot nie bedący zarejestrowanym do podatku VAT (jest zgłoszony poprzez VAT-R wyłacznie dla celów transakcji unijnych) ma obowiązek wykazać usługę wyświadczoną na zasadach odwrotnego obciążenia przez na rzecz niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej na terenie Niemiec w informacji podsumowującej VAT-UE? Czy jest możliwe, aby niemiecki podmiot nie posiadał rejestracji i numeru VAT-UE? Jeżeli nie posiada numeru VAT-UE czy i jak taka transakcja powinna być wykazana w informacji podsumowującej?

Odpowiedź: W mojej ocenie tylko całkowity brak rejestracji nabywcy jako podatnika VAT wyłącza obowiązek wykazywania świadczenia usług w informacjach podsumowujących VAT-UE. Można się jednak spotkać ze stanowiskiem, że podobnie ma się rzecz również w przypadku braku samej tylko rejestracji VAT UE (sytuacja taka w przypadku niemieckiego podatnika jest jak najbardziej możliwa). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., niektórzy podatnicy obowiązani są składać informacje podsumowujące VAT-UE. Obowiązek ten ciąży na podatnikach wykonujących cztery rodzaje czynności, w tym usługi, do których stosuje się art. 28b u.p.t.u., na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczone na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca (zob. art. 100 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.).

Jak widać, jednym z warunków istnienia obowiązku wykazywania usług w informacji podsumowującej VAT-UE jest, aby ich nabywcą był podatnik podatku od wartości dodanej (względnie osoba prawna niebędąca takim podatnikiem), który jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej. Jeżeli zatem niemiecki podatnik, o którym mowa, nie jest zarejestrowany w Niemczech jako podatnik VAT, polski podatnik świadczący dla niego usługę nie jest obowiązany do jej wykazania jej w informacji podsumowującej VAT-UE (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2010 r. - IPPP3/443-1038/10-2/SM czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 września 2014 r. - ITPP2/443-760/14/AK).

Teoretycznie warunkiem istnienia obowiązku wykazywania świadczenia usług w informacji podsumowującej VAT-UE nie jest natomiast, aby nabywca był zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Uważam w związku z tym, że jeżeli niemiecki podatnik, o którym mowa, jest w Niemczech zarejestrowany jako podatnik VAT bez rejestracji VAT UE (co jest jak najbardziej możliwe), polski podatnik świadczący dla niego usługę może być obowiązany do jej wykazania w informacji podsumowującej VAT-UE (jeżeli spełnione są pozostałe warunki wskazane w art. 100 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). W przypadku takim w kolumnie ‘a’ części E. informacji podsumowującej VAT-UE należy podać kod DE, zaś w kolumnie ‘b’ niemiecki (krajowy) numer VAT niemieckiego kontrahenta.

Dodać jednak pragnę, że można się spotkać ze stanowiskiem, iż brak rejestracji VAT UE nabywcy wyłącza jednak obowiązek wykazywania świadczenia usług w informacji podsumowującej VAT-UE. Stanowisko takie zajął, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2015 r. (IPPP3/443-1107/14-2/IG), w której czytamy, że „skoro Kontrahent nie posiada numeru identyfikacyjnego VAT-UE Wnioskodawca słusznie przedmiotowych usług świadczonych na rzecz tego Kontrahenta nie wykazał w informacji podsumowującej VAT-UE, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. Jednocześnie prawidłowo przedmiotowe Usługi wykazał jedynie w poz. 11 deklaracji VAT-7 nie wykazując ich w poz. 12 deklaracji VAT-7”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 23 kwietnia 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi