Wykup ubezpieczenia OC członków zarządu a VAT

Pytanie: Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonała zakupu polisy ubezpieczeniowej OC członków zarządu. Członkowie zarządu nie ponosili ciężaru finansowego zakupionej polisy OC. Czy w takim przypadku wystąpi nieodpłatne świadczenie usług i konieczność zapłaty podatku VAT należnego? Spółdzielnia nie odliczała vatu od zakupionej polisy.

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji spółdzielnia mieszkaniowa nieodpłatnie świadczy zwolnione od podatku VAT usługi ubezpieczeniowe. Konsekwencją zwolnienia jest brak obowiązku zapłaty przez spółdzielnię podatku VAT.

Uzasadnienie: Jak stanowi art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Przepis ten ma zastosowanie nie tylko w przypadku, gdy nabywane usługi podatnicy świadczą odpłatnie (odsprzedają), ale również, gdy są one przedmiotem nieodpłatnie świadczonych usług.

W świetle przytoczonego przepisu z punktu widzenia VAT w przedstawionej sytuacji spółdzielnia mieszkaniowa nabywa i nieodpłatnie świadczy usługi ubezpieczeniowe. Nie oznacza to jednak konieczności rozpoznawania podatku VAT, gdyż świadczenie usług ubezpieczeniowych (w tym w takich okolicznościach jak omawiane) jest zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 2 maja 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi