Wynajem mieszkania letnikom a VAT

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą obecnie na wynajmie lokalu usługowego. Lokal ten kupiony był na działalność i rozliczany jest w działalności. Jestem podatnikiem VAT. Prywatnie jestem właścicielem lokalu mieszkalnego które wynajmowałam (umowa była dopisana na dłuższy czas) i transakcji tych nie rozliczałam w VAT. Od czerwca br. chce wynajmować mieszkanie letnikom, czyli na krótki czas różnym osobom. Czy taki wynajem podlega VAT? czy powinnam najem mieszkania rozliczać w działalności?

Odpowiedź: Świadczone przez Panią usługi najmu przestaną być od 1 czerwca 2015 r. zwolnione od podatku i staną się opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%. Będzie Pani zatem obowiązana do rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia tych usług najmu. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności należy wskazać, że działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zob. art. 15 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest, między innymi wynajmowanie przez osoby fizyczne składników majątku prywatnego. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 r. (IPTPP4/443-777/13-2/UNR), w której czytamy, że „Wnioskodawca wynajmując prywatny lokal działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż czynność ta wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT”.

Powoduje to, że w przedstawionej sytuacji wynajem lokalu mieszkalnego podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz najprawdopodobniej był od tego podatku zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. (a więc powinien być przez Panią wykazywany w składanych deklaracjach VAT w poz. 10), który to przepis zwalnia od podatku VAT usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zmieni się to w związku z rozpoczęciem wynajmowania przedmiotowego mieszkania na krótkie okresy. Wskazanego zwolnienia nie stosuje się jednak do usług klasyfikowanych w dziale 55 PKWiU, a więc do usług związanych z zakwaterowaniem (wynika to z art. 43 ust. 20 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 do u.p.t.u.). Do grupowania tego należą zaś usługi związane z zakwaterowaniem, które świadczone są w cyklach dziennych lub tygodniowych. Powoduje to, że usługi wynajmu mieszkań w cyklach dziennych lub tygodniowych nie są zwolnione od podatku, lecz opodatkowane są podatkiem VAT według stawki 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u.).

A zatem świadczone przez Panią usługi najmu przestaną być od 1 czerwca 2015 r. zwolnione od podatku i staną się opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8%. Będzie Pani zatem obowiązana do rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia tych usług najmu.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 26 maja 2015 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi