Wysokość VAT dla usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Pytanie: Jaka stawka VAT powinna obowiązywać w przypadku usług za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do kanalizacji ogólnospławnej i rozdzielczej? Nadmieniam, że jest to oddzielna kanalizacja opadowa gdzie ścieki nie mieszają się ze ściekami bytowymi i przemysłowymi jako ściekami komunalnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem wodnym wody opadowe i roztopowe zgodnie z definicją nie są już ściekami.

Odpowiedź: Uważam, że świadczenie wskazanych usług jest opodatkowane podatkiem VAT według obniżonej stawki 8%.

Uzasadnienie: Jak wynika z dostępnych na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego objaśnień do stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. (http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/), grupowanie 37.00.11.0 (czyli grupowanie obejmujące usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków) obejmuje:

  • usługi związane z odprowadzaniem ścieków, zazwyczaj wykonywane za pomocą systemów ściekowych, kanalizacyjnych lub drenażowych,
  • usługi oczyszczania ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych, basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentacja itp.,
  • usługi związane z utrzymaniem, czyszczeniem systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Z objaśnień tych ani z treści samego PKWiU z 2008 r. nie wynika przy tym, aby na gruncie tej klasyfikacji pojęcie ścieków należało rozumieć zgodnie z definicją określoną ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) czy jakąkolwiek inną definicją. Uważam w związku z tym, że wskazane grupowanie obejmuje również usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, a w konsekwencji świadczenie tych usług jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 142 załącznika nr 3 w zw. art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wniosek ten potwierdza treść interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 października 2013 r. (IBPP2/443-671/13/ICz). O wydanie tej interpretacji wnioskował podatnik posiadający opinię statystyczną, z której wynika, że usługi związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych klasyfikowane są właśnie jako usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (PKWiU z 2008 r. 37.00.11.0). W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że „do czynności polegających na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, bez ich oczyszczania, do systemu kanalizacji deszczowej wykonywanych przez Miasto - zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 37.00.11.0 usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy”.

Wskazane byłoby, abyście również uzyskali Państwo podobną opinię statystyczną. Wniosek o jej wydanie można złożyć do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 26 marca 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi