Wysokość VAT z tytułu sprzedaży usług medycznych zagranicznej firmie

Pytanie: Z jaką stawką zafakturować usługi medyczne świadczone przez polski szpital w Polsce na rzecz odbiorcy z USA (firma)? Pacjenci przyjeżdżają na leczenie do Polski, ale koszty pokrywa firma amerykańska i na nią wystawiamy faktury.

Odpowiedź: Wskazane usługi medyczne należy dokumentować fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT.

Uzasadnienie: Opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). A contrario – nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce odpłatne świadczenie usług poza terytorium Polski. O tym czy świadczenie usług ma miejsce na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia usług, tj. przepisy art. 28a-28o u.p.t.u. oraz § 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1686).

Jednocześnie z art. 28b ust. 1 u.p.t.u. wynika zasada, iż miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zasada ta obowiązuje również przy świadczeniu usług medycznych.

A zatem miejsce świadczenia wskazanych w treści pytania usług medycznych znajduje się poza terytorium kraju, a więc ich świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. W konsekwencji należy je dokumentować fakturami bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 4 pkt 2 u.p.t.u.).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 lutego 2018 r.: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi