Wysokość VAT z tytułu świadczenia usługi montażu dachu

Pytanie: Czy montaż dachu (na budynku o powierzchni do 300 metrów kwadratowych) wraz z materiałem, gdzie materiał stanowi 85% ceny, a usługa 15%, traktuje się jako usługę kompleksową? Czy mozna zatem sprzedać ja w stawce 8%? Obecnie stanowisko fiskusa niejednoznacznie interpretuje problem usług kompleksowych.

Odpowiedź: Jeżeli zostanie zawarta umowa o świadczenie usługi montażu dachu z wykorzystaniem materiałów własnych, do świadczenia usługi tej będzie mogła zostać zastosowana stawka VAT w wysokości 8%.

Uzasadnienie: Zależnie od woli stron oraz postanowień umownych, czynności obejmujące dostarczenie towarów oraz ich montaż mogą mieć charakter dostawy towarów wraz z ich montażem (opodatkowanej zawsze stawka VAT w wysokości 23%) lub świadczenia usług z wykorzystaniem materiałów własnych (opodatkowanego często stawką 8% - zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 października 2014 r. – ITPP1/443-881/14/JP, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 maja 2015 r. – IPTPP1/4512-128/15-4/IG czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 2016 r. – 2461-IBPP2.4512.866.2016.1.WN). Co istotne, wybór taki istnieje niezależnie od udziału wartości materiałów oraz robocizny w należnym wynagrodzeniu.

Jeżeli zatem w przedstawionej sytuacji zostanie zawarta umowa o świadczenie usługi montażu dachu z wykorzystaniem materiałów własnych, do świadczenia usługi tej będzie mogła zostać zastosowana stawka VAT w wysokości 8% (na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. Z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2015 r. (IPTPP1/4512-400/15-4/IG). Czytamy w niej, że „zgodnie z obowiązującą w prawie cywilnym zasadą swobody umów, to strony decydują o treści zawieranych przez siebie umów. To strony decydują, co jest przedmiotem konkretnej czynności cywilnoprawnej, a co za tym idzie, to one określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli np. przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, czy budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, nie może jednak uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane jako całość, w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, to należna stawka będzie wynosić 8%”. W konsekwencji organ podatkowy wyjaśnił, że „kompleksowa usługa polegająca na dostawie materiałów wraz z montażem pokryć dachowych wykonywana w ramach budowy, lub remontu obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegać będzie opodatkowaniu w całości stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 4 stycznia 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi