Wysokość VAT z tytułu wynajmu krótkoterminowego mieszkania

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (doradztwo), jest przy tym czynnym podatnikiem VAT. Zamierza rozszerzyć działalność, o krótkoterminowy wynajem mieszkania. W tym celu zamierza wraz z żoną zakupić z majątku w wspólnego oraz kredytu zaciągniętego przez oboje małżonków (między małżonkami istnieje ustawowa wspólność małżeńska) mieszkanie, które po wykończeniu i wyposażeniu zostanie przyjęte do ewidencji ST małżonka i będzie przedmiotem krótkoterminowego najmu dla turystów. 1. Czy prawidłową stawką VAT dla wynajmu krótkoterminowego będzie stawka 8%? 2. Jeżeli przychody z wynajmu będą opodatkowane stawką 8%, to czy podatnik ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur za zakup mieszkania oraz wyposażenia, mimo że zakup jest w ramach wspólności małżeńskiej i na fakturach będą dane obojga małżonków?

Odpowiedź: Tak, właściwe będzie stosowanie do świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu przedmiotowego mieszkania stawki VAT w wysokości 8%. Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur za nabycie tego mieszkania czy wyposażenia do tego niego.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Zwolnienia tego nie stosuje się jednak do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (zob. art. 43 ust. 20 ustawy o VAT), czyli do usług związanych z zakwaterowaniem klasyfikowanych w dziale 55 stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r., w tym do usług miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, czyli usługi miejsc zakwaterowania świadczone w cyklach dziennych lub tygodniowych. Powoduje to, że usługi wynajmu mieszkań na cele mieszkaniowe w cyklach dziennych lub tygodniowych nie są zwolnione od podatku, lecz opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 w zw. z art. 146a pkt 2 u.p.t.u.) (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r. - IPPP3/443-172/11-4/IB).

Taki właśnie charakter będzie miał – jak zakładam – krótkoterminowy wynajem przedmiotowego mieszkania. W konsekwencji właściwe będzie stosowanie do świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu tego mieszkania stawki VAT w wysokości 8%.

Oznacza to, że podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur za nabycie mieszkania czy wyposażenia do tego mieszkania. Będą to bowiem zakupy towarów wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 u.p.t.u.).

Powyższego nie wyłącza okoliczność, że zakup zostanie dokonany w ramach wspólności małżeńskiej i faktury będą wystawiane na obojga małżonków. Dokonywanie zakupów wspólnie przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej (w tym na podstawie aktu notarialnego, w którym jako nabywcy widnieć będą oboje małżonkowie), jak również otrzymywanie faktur dokumentujących te zakupy wystawionych na obojga małżonków, nie stanowi przeszkód do odliczania podatku naliczonego tylko przez jednego z małżonków. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2010 r. (ILPP2/443-87/10-4/AD) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2012 r. (IBPP2/443-548/12/RSz). W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „w przypadku, gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają dobro inwestycyjne, które jest używane w sposób wyłączny do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to osoba ta korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca – prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, wykonującym wyłącznie czynności opodatkowane tym podatkiem. Przy czym, bez znaczenia pozostaje fakt, że faktury wystawiane są na obojga małżonków”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 16 sierpnia 2016 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi