Wystawianie faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy

Pytanie: Pytanie dotyczy wystawiania paragonów dla konsumentów, tj. osób nieprowadzących działalności gospodarczej.Obecnie, niezależnie od tego czy konsument żąda wystawienia faktury,do każdego paragonu wystawiana jest tzw.faktura fiskalna.Faktura zawiera wszystkie dane jak faktura VAT tylko oczywiście nie zawiera numeru NIP. Konsument otrzymuje oryginał takiej faktury a do kopii pozostającej u nas dopinany jest paragon fiskalny. W Jednolitym Pliku Kontrolnym, przesyłanym do Ministerstwa Finansów, takie faktury figurują ,w polu nr VAT,z adnotacją BRAK .Taki sposób ułatwia nam ewidencję sprzedaży w powiązaniu z systemem ERP. W sytuacji gdybyśmy wydawali konsumentom paragony a klient po pewnym czasie zażądał wystawienia faktury, system ERP wymaga korekty paragonu na minus a dopiero wystawieniu faktury. Kasy fiskalne, u nas drukarka fiskalna, nie dopuszczają korekty in minus. Dlatego zasady stosowane obecnie ułatwiają nam sprawę. Czy po 01-01-2020 mogą być stosowane dotychczasowe sposoby ewidencji sprzedaży konsumentom?

Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby od 1 stycznia 2020 r. nadal stosowali Państwo dotychczasowe zasady wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej potwierdzonej paragonem fiskalnym.

Uzasadnienie: Z dniem 1 stycznia 2020 r. dodany zostanie art. 106b ust. 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174) - dalej u.p.t.u., stanowiący, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Od zasady tej istnieć będzie tylko jeden wyjątek dotyczący podatników świadczących usługi taksówek osobowych (zob. dodawany art. 106b ust. 7 u.p.t.u.).

W przedstawionej sytuacji faktury nie są jednak wystawiane na rzecz podatników, lecz na rzecz konsumentów. W konsekwencji wskazana zmiana nie wyłączy możliwości wystawiania przez Państwa wskazanych faktur. Nie ma zatem przeszkód, aby od 1 stycznia 2020 r. nadal stosowali Państwo dotychczasowe zasady wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej potwierdzonej paragonem fiskalnym.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 27 listopada 2019 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi