Wystawianie faktury korygującej po wystawieniu faktury korygującej

Pytanie: Sprzedaliśmy 100 sztuk towaru 10.11.2017 w cenie 10 pln netto za sztukę oraz 200 sztuk towaru 20.11.2017 w cenie 10 pln za sztukę, zatem w listopadzie sprzedaliśmy w sumie do tego samego klienta 300 sztuk po 10 pln = 3.000 pln netto. Zgodnie z umową, sprzedaż 300 sztuk uprawnia klienta do otrzymana rabatu potransakcyjnego w wysokości 5%, zatem 21.11.2017 wystawiliśmy fakturę korygującą na minus 150 pln netto. 28.11.2017 nasz klient dopatrzył się wad towaru i zwrócił go do nas w ilości 10 sztuk. Potrzebujemy zatem wystawić fakturę korektę z tytułu tego zwrotu. Faktura korekta będzie odnosiła się do faktury z datą sprzedaży z dnia 10.11.2017, pytanie jest o cenę przed korektą jaką należy podać na fakturze korygującej - czy 10 pln (cena jaka widnieje na fakturze pierwotnej z 10.11.2017) czy też 9,5 pln (cena po uwzględnieniu rabatu potransakcyjnego)?

Odpowiedź: Na wystawianej obecnie fakturze korygującej należy wskazać ceny skorygowane, tj. po uwzględnieniu rabatu potransakcyjnego.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) do danej faktury mogą być wystawione dwie lub więcej faktur korygujących. W takich przypadkach kolejne faktury powinny dotyczyć, co do zasady, danych wskazanych na fakturze pierwotnej, a nie wskazanych na wcześniej wystawionych fakturach korygujących. 

Od zasady tej istnieje jednak wyjątek, który dotyczy skorygowanych wcześniej danych – w tym zakresie, wystawiając kolejne faktury korygujące, należy uwzględniać skorygowane dane. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 października 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-467/12-5/ALN) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPP3/443-234/14/MD). Jak czytamy w pierwszej z tych interpretacji, „jeśli istnieje potrzeba wystawienia kolejnej faktury korygującej, korekta ta powinna zawsze odwoływać się do danych na fakturze pierwotnej, a nie do wystawionej wcześniej faktury korygującej. Gdy kolejna faktura korygująca zmienia tę samą pozycję faktury VAT jak poprzednia to należy uwzględnić skorygowane już wcześniej dane, gdyż ostatnia faktura korygująca odzwierciedla aktualny stan i cenę towaru. Należy wskazać, iż jeśli faktura korygowana jest wielokrotnie, na kolejnych fakturach powinien być wskazany numer i data faktury pierwotnej”. 

Mając to na uwadze zauważyć należy, że w przedstawionej sytuacji przedmiotem korekty będą – częściowo – pozycje wcześniej skorygowane. W konsekwencji na wystawianej obecnie fakturze korygującej należy wskazać ceny skorygowane, tj. po uwzględnieniu rabatu potransakcyjnego. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2014 r. (ITPP3/443-234/14/MD). W interpretacji tej organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że „w przypadku wystawienia kolejnej faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru do skorygowanej wcześniej z tytułu udzielenia rabatu faktury sprzedaży, na kolejnej korekcie musi być wskazany numer i data wystawienia faktury pierwotnej oraz muszą zostać uwzględnione skorygowane już wcześniej dane (udzielony rabat), gdyż ostatnia faktura korygująca odzwierciedla aktualny stan i cenę towaru”.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 1 grudnia 2017 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi