Wystawianie rachunków dla osób prywatnych

Pytanie: Czy podmiot (psychoterapeuta zwolniony z VAT) może wystawiać jednocześnie rachunki dla osób fizycznych i faktury dla podmiotów gospodarczych?

Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby podmiot, o którym mowa, wystawiał osobom prywatnym dokumenty tytułowane rachunkami, zaś podmiotom gospodarczym dokumenty tytułowane fakturami. Oba rodzaje dokumentów będą w istocie fakturami.

Uzasadnienie: Na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) – dalej r.f., dostawy towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mogą być dokumentowane fakturami zawierającymi jedynie następujące dane:

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że wskazany przepis nie wymaga, aby faktury zawierające wskazane dane tytułowane były w określony sposób, np. słowem „Faktura” (podobnie ma się zresztą w przypadku „zwykłych” faktur). W konsekwencji nie ma przeszkód, aby podatnicy korzystający ze zwolnień od podatku, o których mowa w art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u. (podatnikami takimi są również podatnicy dokonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 u.p.t.u.), wystawiali dokumenty tytułowane rachunkami. Dokumenty takie – o ile zawierać będzie dane określone przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.) – są jednocześnie fakturami, o których mowa w § 3 pkt 3 r.f.

Dotyczy to również omawianego przypadku. Nie ma zatem przeszkód, aby podmiot, o którym mowa, wystawiał osobom prywatnym dokumenty tytułowane rachunkami, zaś podmiotom gospodarczym dokumenty tytułowane fakturami. Oba rodzaje dokumentów będą w istocie fakturami.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 28 lutego 2018 r. dla:       

Tomasz Krywan, doradca podatkowy 

Odpowiedź udzielona w dniu 3 marca 2018 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi