Wystawienie faktury zaliczkowej na przyszłą prowizję

Pytanie: Czy można wystawić fakturę zaliczkową na przyszłą prowizję od sprzedaży, która w chwili obecnej jest nie jest jeszcze określona?

Odpowiedź: Nie jest możliwe (dopuszczalne) wystawienie faktury zaliczkowej na przyszłą prowizję od sprzedaży, która w chwili obecnej nie jest jeszcze określona. Dopiero z chwilą, gdy stanie się możliwe powiązanie otrzymywanej kwoty z konkretną przyszłą czynnością podlegającą opodatkowaniu możliwe (dopuszczalne) jest wystawienie faktury zaliczkowej.

Uzasadnienie: Z art. 106i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., wynika możliwość wystawiania faktur zaliczkowych przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. Nie może to być jednak dowolnie wcześnie, lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Ponadto w momencie wystawiania faktury zaliczkowej musi być znana czynność, której dotyczy lub ma dotyczyć zaliczka. Wynika to chociażby z treści art. 106f ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., który przewiduje, że faktura zaliczkowa powinna zawierać dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. Wskazanie tych danych, jeżeli nie jest znana czynność, której dotyczy lub ma dotyczyć zaliczka, nie jest bowiem możliwe.

Powoduje to, że nie jest możliwe (dopuszczalne) wystawienie faktury zaliczkowej na przyszłą prowizję od sprzedaży, która w chwili obecnej nie jest jeszcze określona. Dopiero z chwilą, gdy stanie się możliwe powiązanie otrzymywanej kwoty z konkretną przyszłą czynnością podlegającą opodatkowaniu możliwe (dopuszczalne) jest wystawienie faktury zaliczkowej.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 17 lipca 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi