Wystawienie faktury zbiorczej do kilku paragonów a JPK

Pytanie: Czy można wystawić jedną fakturę sprzedaży zbiorczą do kilku paragonów z kasy rejestrującej z różnych miesięcy np. faktura wystawiona 31.01.2018 r. do paragonów z dnia 15.11.2017 r., 19.12.2017 r. i 31.01.2018 r.? Jak ująć w ewidencji sprzedaży VAT oraz w JPK_VAT fakturę sprzedaży zbiorczą wystawioną dla podatnika VAT na podstawie kliku paragonów z różnych miesięcy np. faktura wystawiona 31.01.2018 r. do paragonów z dnia 15.11.2017 r., 19.12.2017 r. i 31.01.2018 r.?

Odpowiedź: W mojej ocenie można wystawić fakturę sprzedaży zbiorczą do kilku paragonów z kasy rejestrującej z różnych miesięcy. Fakturę taką należy ująć w ewidencji VAT za miesiące, w których nastąpiła sprzedaż. W konsekwencji fakturę taką należy również ująć w drodze korekty plików JPK_VAT przesłanych za te miesiące.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że nie jest oczywiste, iż w przedstawionej sytuacji istnieje możliwość wystawiania faktur podatnikowi. Fakturami na żądanie dokumentowana może być bowiem wyłącznie sprzedaż na rzecz podmiotów (innych niż osoby prawne) niebędących podatnikami oraz sprzedaż zwolniona od podatku VAT (zob. art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). W konsekwencji według mnie nie jest dopuszczalne dokumentowanie fakturami wystawianymi na żądanie sprzedaży opodatkowanej na rzecz podatników. Na użytek dalszej części odpowiedzi odrzucam jednak to stanowisko, tj. przyjmuję, że jednak w przedstawionej sytuacji dopuszczalne jest wystawienie faktur podatnikowi.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że dopuszcza się wystawianie faktur zbiorczych, tj. faktur dokumentujących dwie lub więcej czynności podlegających opodatkowaniu (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2014 r. - IPTPP4/443-467/14-2/OS). Nie ma również przeszkód, aby faktury zbiorcze wystawiane były w celu udokumentowania sprzedaży na żądanie nabywców, o ile nie prowadzi to do naruszenia przepisów o terminach wystawiania faktur na żądanie (zob. art. 106i ust. 6 u.p.t.u.; zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013 r. - IPPP2/443-1100/13-2/DG). Jeżeli warunek ten będzie w przedstawiony, możliwe jest według mnie wystawienie jednej faktury zbiorczej do sprzedaży udokumentowanej paragonami wystawionymi w różnych miesiącach (przy czym należy pamiętać, że taka faktura zbiorcza musi zawierać, między innymi, kilka dat dostawy towarów lub wykonania usług). Niestety, nie są mi znane wyjaśnienia organów podatkowych w tej kwestii, a w konsekwencji nie jestem w stanie wskazać czy podzielają one to stanowisko.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że taką fakturę należy ująć w ewidencji VAT za miesiące, w których nastąpiła sprzedaż. W konsekwencji fakturę taką należy również ująć w drodze korekty plików JPK_VAT przesłanych za te miesiące.

Powyższemu towarzyszyć powinno zmniejszenie zapisów dotyczących sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kas rejestrujących w miesiącach sprzedaży. Dotyczy to zarówno ewidencji VAT w tych miesiącach, jak i plików JPK_VAT przesłanych za te miesiące.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 19 lutego 2018 r. dla:   

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi