Wystawienie rachunku przez podatnika zwolnionego podmiotowo

Pytanie: Jestem zwolniona z vat (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Czy mogę wystawić rachunek?

Odpowiedź: Nie ma przeszkód, aby wystawiła Pani dokument zatytułowany rachunkiem. Dokument ten w istocie będzie fakturą.

Uzasadnienie: Na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) – dalej r.f., dostawy towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mogą być dokumentowane fakturami zawierającymi jedynie następujące dane:

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że wskazany przepis nie wymaga, aby faktury zawierające wskazane dane tytułowane były w określony sposób, np. słowem „Faktura” (podobnie ma się zresztą w przypadku „zwykłych” faktur). W konsekwencji nie ma przeszkód, aby wystawiła Pani zawierający wskazane dane dokument zatytułowany rachunkiem. Dokument taki – o ile zawierać będzie dane określone przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.) – będzie jednocześnie fakturą, o której mowa w § 3 pkt 3 r.f.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 15 stycznia 2018 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi