Zakup i przekazanie nagród w konkursie dla dzieci pracowników

Pytanie: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia spółka zorganizowała konkurs na najlepszą bombkę, którą wykonywały dzieci pracowników. Z tej okazji zakupiono nagrody w postaci zabawek oraz torby. Cena jednostkowa prezentu przekracza 100 zł. Czy spółka ma prawo odliczyć podatek VAT od nabycia? Czy powinniśmy opodatkować nieodpłatne przekazanie? Posiadamy listę prezentów z poświadczeniem odbioru przez rodzica.

Odpowiedź: Bezpieczniejsze jest przyjęcie, że nie przysługuje Państwu prawo do odliczania VAT przy nabywaniu wskazanych towarów. Konsekwencją przyjęcia takiego stanowiska byłoby uznanie, że ich nieodpłatne przekazywanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Uzasadnienie: Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Na gruncie tego przepisu wątpliwości budzi kwestia możliwości odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania pracownikom oraz członkom ich rodzin.

Z jednej bowiem strony można przyjąć, że wszelkie zakupy towarów przeznaczonych dla pracowników oraz członków ich rodzin są zakupami towarów pośrednio wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (zakładając, że podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowanych), które dają prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie. Przyjęcie takiego wniosku powoduje, że przekazanie takich towarów pracownikom oraz członkom ich rodzin może podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne dostawy towarów (zob. art. 7 ust. 2 u.p.t.u.).

Z drugiej jednak strony można przyjąć, że związek między zakupami towarów przeznaczonych dla pracowników oraz członków ich rodzin a wykonywanymi przez podatnika (pracodawcę) czynnościami opodatkowanymi jest zbyt pośredni, aby można było korzystać z prawa do odliczenia w tym zakresie. Przyjęcie takiego stanowiska oznacza, że przekazywanie takich towarów pracownikom oraz członkom ich rodzin nie podlega opodatkowaniu VAT jako nieodpłatna dostawa towarów (opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 u.p.t.u. podlega bowiem wyłącznie przekazanie towarów, przy których nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia).

Zdaniem organów podatkowych prawidłowe jest to drugie stanowisko. Tytułem przykładu wskazać można interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. (IPPP1/4512-517/15-2/KR) oraz z dnia 3 sierpnia 2015 r. (IPPP1/4512-449/15-2/JL). W drugiej z tych interpretacji organ podatkowy odmówił prawa do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy pucharów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla pracowników. W interpretacji tej czytamy, że „obdarowanie przez Spółkę swoich pracowników nagrodami za udział w konkursach w ocenie tut. organu nie jest niezbędne dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę niezależnie od organizacji konkursów i wręczania nagród jakie z własnej woli przekazuje im pracodawca. Zakupy statuetek i pucharów dla pracowników ponoszone są zatem przede wszystkim w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb pracowników. Nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie występuje więc nie budzący wątpliwości związek (nawet pośredni) podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu statuetek i pucharów dla pracowników, gdyż nie będą spełnione wymogi, o których mowa w ww. art. 86 ust. 1 u.p.t.u., tj. nie wystąpi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych”.

A zatem bezpieczniejsze jest przyjęcie, że nie przysługuje Państwu prawo do odliczania VAT przy nabywaniu wskazanych towarów. Konsekwencją przyjęcia takiego stanowiska byłoby uznanie, że – pomimo ceny jednostkowej przekraczającej 100 zł - ich nieodpłatne przekazywanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 10 stycznia 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi