Zakup i sprzedaż towaru bez przywozu do Polski

Pytanie: Jakie skutki podatkowe na gruncie VAT spowoduje zakup towaru z USA oraz ich odsprzedaż do Iranu bez odprawy celnej? Przesyłka po przylocie nie wejdzie na obszar celny Polski, do momentu wysyłki do Iranu będzie składowana w magazynie celnym.

Odpowiedź: Przedmiotowa dostawa (sprzedaż) towaru stanowić będzie odpłatną dostawę towarów poza terytorium kraju. Dostawa ta powinna zostać udokumentowana fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT oraz wykazana w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Uzasadnienie: Dokonywane przez polskich podatników dostawy towarów dzielą się na cztery rodzaje. Są to dostawy towarów na terytorium kraju, dostawy towarów poza terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, eksport towarów.

Cechą charakterystyczną wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz eksportu towarów jest przemieszczenie towarów między, odpowiednio, Polską a innym państwem członkowskim (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zob. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.) oraz Polską a terytorium poza Unią Europejską (eksport towarów – zob. art. 2 pkt 8 u.p.t.u.). Do przemieszczenia takiego w przedstawionej sytuacji nie dochodzi, a więc wskazana dostawa (sprzedaż) towaru nie będzie stanowiła wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ani eksportu towarów.

Pozostałe dwie spośród wymienionych rodzajów dostaw to dostawy towarów na terytorium kraju oraz dostawy towarów poza terytorium kraju. O tym, do którego rodzaju dostawy dochodzi, decyduje miejsce dostawy ustalone przepisami art. 22-24 u.p.t.u. Jeżeli miejsce to znajduje się na terytorium kraju, dokonywana dostawa towarów stanowi dostawę towarów na terytorium kraju (oczywiście o ile nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu towarów). W przeciwnym razie dokonywana dostawa stanowi dostawę towarów poza terytorium kraju.

W przedstawionej sytuacji zastosowanie ma art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. stanowiący, że miejscem dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Miejsce to znajduje się zatem na terytorium Stanów Zjednoczonych, a więc przedmiotowa dostawa (sprzedaż) towaru stanowić będzie odpłatną dostawę towarów poza terytorium kraju.

Dostawa ta powinna zostać udokumentowana fakturą bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106a pkt 2 lit. b w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 2 u.p.t.u.) oraz wykazana w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Inne skutki w podatku VAT w Polsce z tytułu dokonania przedmiotowej dostawy nie wystąpią.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 1 lutego 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi