Zakup od brytyjskiej spółki niezarejestrowanej jako podatnik VAT

Pytanie: Jesteśmy podatnikiem podatku VAT w Polsce posiadającym VAT UE. Zakupiliśmy od firmy Brytyjskiej towar, który został wysłany z Wielkiej Brytanii do naszej spółki w Polsce. Firma ta na swojej fakturze nie podała swojego numeru VAT a wyłącznie numer rejestrowy spółki zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii. Na fakturze jest natomiast informacja, ze firma ta nie jest płatnikiem podatku w Wielkiej Brytanii, oraz nie posiada siedziby ani oddziału w Polsce. Nie ma wiec podatnikiem podatku od wartości dodanej. Czy transakcja ta jest dla naszej spółki transakcją WNT, którą musimy zadeklarować w VAT-7?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy brak rejestracji VAT brytyjskiej firmy jest konsekwencją korzystania przez nią z brytyjskiego zwolnienia od podatku VAT obejmującego drobnych przedsiębiorców. Jeżeli tak, wskazane nabycie nie stanowi dla spółki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przeciwnym razie nabycie to stanowi dla spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które powinno zostać przez spółkę rozliczone (w tym wykazane w deklaracji VAT-7) na zasadach ogólnych.

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów dochodzi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • dochodzi do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (zob. art. 9 ust. 1 u.p.t.u.), oraz
  • stronami transakcji są podatnicy oraz nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej nabywcy (zob. art. 9 ust. 2 u.p.t.u.),
  • nie ma zastosowania żadne z określonych przepisami art. 10 u.p.t.u. wyłączeń występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że jedno z wyłączeń określonych przepisami art. 10 u.p.t.u. obejmuje dostawy towarów dokonywanych przez podatników korzystających ze zwolnienia od podatku VAT obejmującego drobnych przedsiębiorców (zob. art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.t.u.), tj. zwolnienia podobnego do określonego w Polsce przepisami art. 113 u.p.t.u. W konsekwencji odpowiedź na pytanie zależy od tego czy brak rejestracji VAT brytyjskiej firmy jest konsekwencją korzystania przez nią z brytyjskiego zwolnienia od podatku VAT obejmującego drobnych przedsiębiorców (tj. zwolnienia określonego przez Wielką Brytanię na mocy upoważnienia wynikającego z art. 270 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r. z późn. zm.).

Jeżeli tak, wskazane nabycie nie stanowi dla spółki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przeciwnym razie nabycie to stanowi dla spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które powinno zostać przez spółkę rozliczone (w tym wykazane w deklaracji VAT-7) na zasadach ogólnych.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 czerwca 2020 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi