Zakup programu komputerowego jako import usług

Pytanie: Firma kupiła program antywirusowy z firmy z Cypru. Czy to będzie import usług?

Odpowiedź: Tak, zakup ten stanowi dla firmy import usług.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są co do zasady sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki te są w przedstawionej sytuacji spełnione, gdyż wskazana firma jako polski podatnik (tj. podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabyła usługę licencji na użytkowanie programu antywirusowego, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium kraju (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u., który określa zasadę, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej), od zagranicznego (cypryjskiego) podatnika, który – jak zakładam - nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Prowadzi to do wniosku, że zakup wskazanego programu komputerowego stanowi dla firmy import usług.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 25 października 2023 r. dla:     

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi