Zakup telefonu w celu odsprzedaży pracownikowi

Pytanie: Spółka z o.o. chce kupić telefony dla swoich pracowników. Jeden z pracowników zapytał czy może prosić o zakup dodatkowego telefonu(cena tego telefonu będzie korzystniejsza gdy zakup będzie przez firmę). Po zakupie tego dodatkowego telefonu spółka wystawi refakturę dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na ten dodatkowy telefon czyli odsprzeda go osobie, która nie jest pracownikiem spółki. Spółka wystawi fakturę vat i zapłaci vat należny od sprzedaży do urzędu skarbowego. Czy w związku z zakupem dodatkowego telefonu spółka może odliczyć VAT naliczony od tego zakupu?

Odpowiedź: Tak, w związku z zakupem tego telefonu spółka będzie mogła odliczyć podatek naliczony z faktury jego zakupu.

Uzasadnienie: Prawo do odliczenia przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi nabywane przez podatników wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Taki właśnie przypadek ma miejsce w przedstawionej sytuacji, tj. nabyty telefon zostanie przez spółkę wykorzystany do jego opodatkowanej podatkiem VAT (według stawki 23%) odpłatnej dostawy.

Jednocześnie w omawianym przypadku nie ma zastosowania żaden z przepisów wyłączających lub ograniczających prawo do odliczenia (w szczególności żaden z przepisów art. 88 ust. 3a u.p.t.u.). Prowadzi to do wniosku, że w związku z zakupem telefonu, o którym mowa, spółka będzie mogła odliczyć podatek naliczony z faktury jego zakupu.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 18 września 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi