Zakup towaru importowanego do Polski przez podatnika z innego państwa członkowskiego

Pytanie: Podatnik nabył towar od Firmy z Wuelkiej Brytanii (również podatnika VAT). Towar bezpośrednio został wysłany z Chin do Polski. Ze względu na apisy umowy towar został przyjety do odprawy celnej w Polsce przez przedstawieiciela firmy angielskiej (warunki umowy na zasadach DDP wszystkie koszty i całe ryzyko związane z dostawą towarów jest ponoszone przez sprzedawcę). W jaki sposób Polski podatnik powinien rozliczyc taka transkację nabycia towaru na gruncie przepisów o podatku VAT?

Odpowiedź: Nabycie powyższe stanowi dla polskiej firmy tzw. dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie: Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest import towarów na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), czyli przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (zob. art. 2 pkt 7 u.p.t.u.), którego miejsce – w świetle przepisów art. 26a u.p.t.u. – znajduje się na terytorium Polski.

W przedstawionej sytuacji – jak zakładam – miejsce świadczenia importu towarów przez firmę brytyjską znajdowało się na terytorium Polski, a jednocześnie ta brytyjska firma jest podatnikiem z tytułu importu towarów (założenie takie uprawdopodabnia fakt, że – jak wynika z treści pytania - towar, o którym mowa, został zgłoszony do odprawy celnej w polskiej przez przedstawiciela brytyjskiej firmy). Jest to o tyle istotne, że art. 22 ust. 4 u.p.t.u. stanowi, iż w przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.

Prowadzi to do wniosku, że dostawa towaru dokonana dla polskiego podatnika przez brytyjską firmę jest w przedstawionej sytuacji dostawą dokonaną na terytorium Polski. Oznacza to, że – zakładając, iż brytyjska firma nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski ani nie jest w Polsce zarejestrowana jako podatnik VAT – jest to tzw. dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (zob. art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u.).

A zatem z tytułu nabycia przedmiotowego towaru polska firma obowiązana jest naliczyć podatek należny według stawki VAT właściwej dla tej maszyny w Polsce (najprawdopodobniej według stawki 23%) i wykazać jej nabycie w poz. 31 i 32 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy powstania obowiązku podatkowego, czyli za miesiąc lub kwartał:

  • otrzymania całości lub części zapłaty przez brytyjską firmę – w zakresie w jakim zapłatę taką firma brytyjska otrzyma przed dokonaniem dostawy dla polskiej firmy (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.),
  • dokonania dostawy – w pozostałym zakresie (zob. art. 19a ust. 8 u.p.t.u.).


Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że podatek należny z tytułu dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, stanowi kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu na zasadach ogólnych (na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b u.p.t.u.). Jeżeli zatem przedmiotowy towar zostanie wykorzystany przez polską firmę do wykonywania czynności opodatkowanych, podatek należny z tytułu dostawy tej maszyny polska firma B może odliczyć uwzględniając jej nabycie w poz. 39 i 40 lub 41 i 42 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 15 maja 2015 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi