Zakup usługi budowlanej odsprzedawanej kontrahentowi zagranicznemu a odwrotne obciążenie

Pytanie: Spółka zleciła dostawcy wykonanie usługi budowlanej, którą następnie będzie refakturować kontrahentowi z zagranicy. Czy spółka powinna otrzymać od dostawcy usługi budowlanej fakturę w procedurze odwrotnego obciążenia, w związku z tym, że będzie odsprzedawała tą usługę? Z jaką stawką spółka powinna wystawić refakturę na klienta zagranicznego, czy będzie to sprzedaż usług poza terytorium kraju opodatkowana w kraju nabywcy?

Odpowiedź: Najprawdopodobniej spółka powinna otrzymać od dostawcy usługi budowlanej fakturę bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT, a w zamian z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Świadczenie (odsprzedaż) przedmiotowej usługi przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce i powinno zostać udokumentowane „zwykłą” fakturą z naliczonym podatkiem VAT.

Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte może być świadczenie usług stanowiących roboty budowlane, tj. usług wymienione w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u. (są to usługi sklasyfikowane w grupowaniach 41-43 stosowanego dla celów podatkowych PKWIU z 2008 r.). Świadczenie takich usług jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

  • są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
  • nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  • usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (zob. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.).

Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy usługi świadczone przez podwykonawców nabywane są przez podatników realizujących zlecenia inwestorów zagranicznych. A zatem – o ile spełnione są wymienione warunki – usługa świadczona przez dostawcę usługi budowlanej objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia, a więc podatnikiem z tytułu jej świadczenia jest spółka, o której mowa. Oznacza to, między innymi, że spółka powinna otrzymać od dostawcy usługi budowlanej fakturę bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku VAT (zob. art. 106e ust. 4 pkt 1 u.p.t.u.), a w zamian z adnotacją „odwrotne obciążenie” (zob. art. 106e ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że pytanie – jak zakładam – dotyczy usługi budowlanej, która zostanie wykonana na terytorium Polski. Oznacza to, że miejsce świadczenia (odsprzedawana) przez spółkę, o której mowa, przedmiotowej usługi budowlanej znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28e u.p.t.u.; przepis ten stanowi, że miejsce świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości), a więc podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Świadczenie (odsprzedaż) przedmiotowej usługi kontrahentowi z zagranicy powinno zatem zostać udokumentowane przez spółkę „zwykłą” fakturą z naliczonym podatkiem VAT.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana  w dniu 18 września 2017 r. dla:         

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi