Zakup usługi naprawy od zagranicznego podatnika posiadającego polski NIP

Pytanie: Polski przedsiębiorca (KPiR+VAT) otrzymał od kontrahenta fakturę za naprawę plandeki. Na fakturze tej widnieje nazwa kontrahenta oraz adres i NIP angielski, kwota netto oraz VAT 0% z adnotacją, że VAT będzie rozliczony przez nabywcę. Czy z taką fakturę należy rozliczyć jako import usług? Usługa została wykonana na terenie kraju. Na fakturze można odnaleźć również polski adres siedziby firmy kontrahenta.

Odpowiedź:Odpowiedź na pytanie zależy w pierwszej kolejności od tego czy brytyjski kontrahent posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (wskazanie polskiego adresu siedziby o tym nie przesądza). Jeżeli miejsca takiego nie posiada, nabycie wskazanej w treści pytania usługi stanowi dla Państwa import usług. W przeciwnym razie odpowiedź na pytanie zależy od tego czy posiadane przez brytyjskiego kontrahenta stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (lub inne znajdujące się na terytorium kraju miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) uczestniczyło w świadczeniu przedmiotowej usługi.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Istnieje przy tym wyjątek od zasady, że warunkiem występowania importu usług jest, aby zagraniczny podatnik nie posiadał stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Ma on miejsce, jeżeli to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy nie uczestniczy w świadczeniu usługi (zob. art. 17 ust. 1a u.p.t.u.).

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie zależy w pierwszej kolejności od tego czy brytyjski kontrahent posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (wskazanie polskiego adresu siedziby o tym nie przesądza). Jeżeli miejsca takiego nie posiada, nabycie wskazanej w treści pytania usługi stanowi dla Państwa import usług (spełnione są bowiem pozostałe dwa warunki, tj. przedmiotowa usługa została nabyta przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, a miejsce jej świadczenia – na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u. – znajduje się na terytorium kraju).

W przeciwnym razie odpowiedź na pytanie zależy od tego czy posiadane przez brytyjskiego kontrahenta stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (lub inne znajdujące się na terytorium kraju miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) uczestniczyło w świadczeniu przedmiotowej usługi. Jeżeli nie, nabycie tej usługi stanowi dla Państwa import usług. W przeciwnym razie nabycie to importu usług dla Państwa nie stanowi, a w konsekwencji nie ciąży na Państwu obowiązek rozliczenia podatku VAT jako nabywca (mimo wskazanej w treści pytania adnotacji na fakturze).

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 28 kwietnia 2017 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi