Zakup usługi pośrednictwa turystycznego

Pytanie: Spółka zarejestrowana w Polsce świadcząca usługi turystyczne otrzymała od podmiotu z niemieckiego notę uznaniową, która dotyczy prowizji od sprzedaży usług turystycznych. Nota uznaniowa została naliczona przez podmiot niemiecki bez VATu z dopiskiem REVERSE CHARGE. W związku z tym rodzi się pytanie jaka powinna być zastosowana stawka VAT oraz w jakiej pozycji w deklaracji VAT7 powinna być wykazana transakcja?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji polska spółka nabyła usługę pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych. Nabycie tej usługi stanowi dla spółki import usług opodatkowany podatkiem VAT według stawki 23% (tj. stawki właściwej w Polsce dla świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych). Należy go wykazać w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K, jak również – zważywszy, że nabycie przedmiotowych usług pośrednictwa jest wykorzystywane do świadczenia opodatkowanych podatkiem VAT usług turystyki – w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Uzasadnienie: Podatnikami VAT z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług są, co do zasady, sprzedawcy (dostawcy towarów oraz usługodawcy). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca. W przypadkach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikami z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług mogą być również nabywcy (w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia; ang. reverse charge mechanism).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że z przepisów o miejscu świadczenia usług wynika zasada, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 u.p.t.u.). Zasada ta obowiązuje również w przypadku nabywania usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych.

Oznacza to, że na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u. miejsce świadczenia usług pośrednictwa, o których mowa, znajduje się na terytorium. Warunki wystąpienia importu usług są zatem w przedstawionej sytuacji spełnione, tj. spółka będąca polskim podatnikiem (tj. podatnikiem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabyła usługę turystyczną, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u.), od niemieckiego podatnika, który nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (a przynajmniej nie wynika to z treści pytania).

A zatem nabycie wskazanej usługi stanowi dla spółki, o której mowa, import usług opodatkowany podatkiem VAT według stawki 23% (tj. stawki właściwej w Polsce dla świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych). Należy go wykazać w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K, jak również – zważywszy, że nabycie przedmiotowych usług pośrednictwa jest wykorzystywane do świadczenia opodatkowanych podatkiem VAT usług turystyki – w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 11 stycznia 2018 r. dla: 

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi