Zakup usługi szkolenia online a import usług

Pytanie: Czy zakup udziału w szkoleniu prowadzonym online od firmy mającej siedzibę poza Polską będzie stanowił import usług dla kupującego? Szkolenie jest prowadzone w zamkniętej grupie na facebooku oraz przez komunikator skype, uczestnik ma w ten sposób kontakt z prowadzącym, może mu np. zadawać pytania. Miejsce świadczenia usług będzie ustalane według art. 28b czy 28g u.p.t.u.?

Odpowiedź: Według mnie nabycie przez polskiego podatnika usługi, o której mowa, stanowi import usług.

Uzasadnienie: Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Mając to uwadze wyjaśnić pragnę, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatników wstępu na imprezy edukacyjne znajduje się w miejscu, w którym te imprezy faktyczne się odbywają (zob. art. 28g ust. 1 u.p.t.u.). Przyjmuje się przy tym, że usługami wstępu na imprezy edukacyjne są, między innymi, usługi wstępu na szkolenia (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 marca 2012 r. – IPTPP2/443-893/11-3/JS czy interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 grudnia 2012 r. – IPPP3/443-1024/12-2/KT).

Zauważyć jednak należy, że o wstępie na szkolenia można mówić jedynie w przypadku szkoleń tradycyjnych. W przypadku szkoleń online do wstępu (tj. fizycznego wejścia do miejsca, w którym odbywa się szkolenie) nie dochodzi. Uważam w związku z tym, że miejsce świadczenia na rzecz podatników usług udziału w szkoleniach online ustalane jest na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28b u.p.t.u.

Z przepisów tych wynika zasada, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (zob. art. 28b ust. 1 u.p.t.u.). W konsekwencji uważam, że miejsce świadczenia usługi udziału w szkoleniu prowadzonym online nabywanej przez polskiego podatnika (tj. podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski) znajduje się na terytorium Polski. Nabycie tej usługi stanowi zatem dla tego polskiego podatnika import usług.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Porada podatkowa opracowana w dniu 9 października 2017 r. dla:    

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi