Zakup z zagranicznym VAT a import usług

Pytanie: Polski czynny podatnik VAT zlecił podmiotowi spoza UE (Albania), który także jest czynnym podatnikiem, usługę holowania auta. Firma z Albanii obciążyła polskiego podatnika fakturą z VAT albańskim. Czy sposób wystawienia faktury jest poprawny? Czy należy rozliczyć import usług od takiej transakcji, a jeśli tak to od kwoty brutto, czy netto wykazanej na fakturze?

Odpowiedź: Nabycie wskazanej usługi stanowi dla polskiego podatnika import usług. Nie zmienia tego fakt, że świadczenie tej usługi zostało przez albańską firmę udokumentowane fakturą z albańskim podatkiem VAT (nie jestem w stanie stwierdzić czy było to działanie prawidłowe, gdyż zależy to od treści przepisów albańskich, a nie polskich). Podstawą opodatkowania tego importu usług jest kwota brutto wynikająca z otrzymanej faktury.

Uzasadnienie: Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę na terytorium kraju zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.).

Warunki wystąpienia importu usług są w przedstawionej sytuacji spełnione, gdyż polski podatnik (czyli podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju) nabył usługę, której miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (na podstawie art. 28b ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej; zakładam, że nie ma w przedstawionej sytuacji zastosowania żaden z przepisów art. 28b ust. 2-4 u.p.t.u.) od – zagranicznego podatnika (tj. podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska), który nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Powoduje to, że nabycie wskazanej usługi stanowi dla polskiego podatnika import usług. Nie zmienia tego fakt, że świadczenie tej usługi zostało przez albańską firmę udokumentowane fakturą z albańskim podatkiem VAT (nie jestem w stanie stwierdzić czy było to działanie prawidłowe, gdyż zależy to od treści przepisów albańskich, a nie polskich).

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 u.p.t.u.). Podstawa opodatkowania obejmuje przy tym, między innymi, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty polskiego VAT (zob. art. 29a ust. 6 pkt 1 u.p.t.u.).

W przedstawionej sytuacji polski podatnik najprawdopodobniej zapłacił za nabytą usługę kwotę zawierającą albański podatek VAT. W świetle powyższego oznaczałoby to, że podstawą opodatkowania importu usług jest kwota brutto wynikająca z otrzymanej faktury, a więc podatek należny z tytułu importu usług należy naliczyć od kwoty brutto z tej faktury.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy online

Odpowiedź udzielona w dniu 18 grudnia 2019 r. dla:

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi