Zaliczki a informacje podsumowujące VAT-27

Pytanie: Wystawiam fakturę zaliczkową do zaliczki na towar rozliczany w ramach odwrotnego obciążenia. Czy taka zaliczka powinna wejść do deklaracji VAT-27?

Odpowiedź: Tak, zaliczki otrzymywane na poczet dostaw towarów, dla których – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – podatnikiem jest nabywca, należy wykazywać w informacjach podsumowujących VAT-27 (a precyzyjniej – w informacjach tych powinny być wykazywane dostawy towarów, na poczet których zaliczki są otrzymywane, w części przypadającej na otrzymaną zaliczkę).

Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (informacji VAT-27) określa art. 101a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Obowiązek ten ciąży na podatnikach dokonujących dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 u.p.t.u.

Informacje te składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji (zob. art. 101a ust. 2 u.p.t.u.). Jednocześnie art. 19a ust. 8 u.p.t.u. stanowi, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4 u.p.t.u.).

A zatem otrzymanie zaliczki na poczet dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 u.p.t.u. nabywca, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Skoro tak, zaliczki dotyczące takich czynności należy wykazywać w informacjach podsumowujących VAT-27 składanych za miesiąc ich otrzymania (a precyzyjniej – w informacjach tych powinny być wykazywane czynności, na poczet których zaliczki są otrzymywane, w części przypadającej na otrzymaną zaliczkę).

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 30 maja 2017 r. dla:       

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi