Zaokrąglenie proporcji obliczanej po zakończeniu roku

Pytanie: Dokonujemy sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej, w konsekwencji dokonujemy odpowiedniego przypisywania wydatków (kwot podatku naliczonego) do sprzedaży opodatkowanej/ zwolnionej. Po zakończeniu roku podatkowego 2021 obliczyliśmy wskaźnik proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 VAT i wyniósł on 98,3%. Kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł. Czy zobowiązani byliśmy do korekty podatku naliczonego za rok 2021? Ile wynosi wskaźnik proporcji wstępnej na rok 2022?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji jesteście Państwo uprawnieni do zaokrąglenia proporcji ostatecznej obliczanej dla 2022 r. do 100%, co wyłączy obowiązek dokonania korekty rocznej za 2021 r. (proporcja ostateczna dla 2021 r. będzie bowiem taka sama jak stosowana w trakcie tego roku proporcja wstępna). W 2022 r. powinniście Państwo stosować proporcję wstępną w wysokości 99% albo 100%.

Uzasadnienie: Obowiązek dokonywania korekty rocznej podatku odliczonego częściowo wynika z przepisów art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. W przeszłości istniał przepis wyłączający obowiązek korekty podatku odliczonego częściowo, jeżeli różnica między proporcją wstępną stosowaną w trakcie roku a proporcją ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych (zob. obowiązujące do 31 marca 2011 r. brzmienie art. 91 ust. 1 u.p.t.u.). Przepis ten został jednak z dniem 1 kwietnia 2011 r. uchylony i obecnie nie obowiązuje.

Jednakże proporcję ostateczną oblicza się w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, 10 lub 10a u.p.t.u. lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12 u.p.t.u., dla zakończonego roku podatkowego, w tym z zastosowaniem art. 90 ust. 10 u.p.t.u., tj. przepisów o zaokrąglaniu proporcji przekraczającej 98% (do 100%) oraz nieprzekraczającej 2% (do 0%). W konsekwencji okoliczność, że w 2021 r. kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania proporcji, w skali roku była mniejsza niż 500 zł, uprawnia Państwa do zaokrąglenia proporcji ostatecznej dla 2021 r. do 100%. Dokonanie takiego zaokrąglenia wyłączy obowiązek dokonania przez Państwa korekty rocznej za 2021 r. (proporcja ostateczna dla 2021 r. będzie bowiem taka sama jak stosowana w trakcie tego roku proporcja wstępna).

Wskazać jednocześnie pragnę, że obowiązująca Państwa w 2022 r. proporcja wstępna wynosi co do zasady 99%. Jednakże na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 1 u.p.t.u. jesteście Państwo uprawnieni do uznania, że wynosi ona 100%. A zatem w 2022 r. powinniście Państwo stosować proporcję wstępną w wysokości 99% albo 100%.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Odpowiedź udzielona w dniu 27 czerwca 2022 r. dla:  

Wolters Kluwer

zamów aktualizację odpowiedzi